TIETOSUOJAPOLITIIKKA

1. JOHDANTO

Tässä tietosuojakäytännössä (jäljempänä “käytäntö”) annetaan tietoa siitä, miten ja mitä henkilötietoja UAB “IGLU TECH” (jäljempänä “yritys”) käsittelee henkilötietojen suojaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti, sekä evästeiden käytöstä yrityksen verkkosivustolla. Siinä kuvataan myös rekisteröidyn tärkeimmät oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

Yrityksen nimi:: UAB „IGLU TECH“
Yrityksen koodi: 304400087
Rekisteröidyn toimipaikan osoite: Ukmergės g. 364-3, LT-14188 Vilna
Puh.: +370 660 95488
Sähköposti: info@iglutech.eu
El. paštas Sähköposti (GDPR:ään liittyviä pyyntöjä varten): duomenuapsauga@iglutech.eu

Tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, miten Yhtiö suojelee Rekisteröityjen yksityisyyttä, selittää, miten Yhtiö suojaa Rekisteröityjen tietoja, ja auttaa sinua ymmärtämään, miten ja mitä Rekisteröityjen tietoja käsitellään, mitkä ovat Rekisteröityjen oikeudet ja miten niitä voidaan käyttää.

2. LIITÄNNÄT

Tietosuojakäytäntö Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu yhtiön verkkosivustolla.
HenkilötiedotKaikki tiedot, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön – rekisteröityyn, jonka henkilöllisyys tiedetään tai voidaan suoraan tai epäsuorasti todeta esimerkiksi henkilötunnuksen tai yhden tai useamman hänelle ominaisen fyysisen, fysiologisen, psykologisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen ominaisuuden perusteella.
RekisteröityHenkilö, jonka henkilötietoja käsitellään määritellyissä tarkoituksissa ja määritellyin keinoin. Rekisteröity on myös luonnollinen henkilö, joka on yhteydessä yhtiön asiakkaaseen ja/tai osakkeenomistajaan – oikeushenkilöön, esim. kyseisen oikeushenkilön johtaja, osakkeenomistaja jne.
GDPREuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.
Tietojen käsittelyKaikki henkilötietoihin tai henkilötietoryhmiin kohdistuvat toiminnot tai toimintojen sarjat, riippumatta siitä, onko ne automatisoitu vai ei, kuten kerääminen, tallentaminen, lajittelu, järjestäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, käyttö, luovuttaminen välittämällä, levittämällä tai muulla tavoin saataville asettamalla, yhteensovittaminen tai yhdistäminen muihin tietoihin, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
Tietojen käsittelijäLuonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käsittelee henkilötietoja henkilötietojen rekisterinpitäjän puolesta tai sen valtuuttamana.
RekisterinpitäjäYritys, joka määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Evästeet (cookies)Pienet tekstitiedostot, joissa on yksilölliset tunnistenumerot ja jotka siirretään www.igluheatpumps.com (“Sivusto”) käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen, verkkosivun asetusten tallentamiseen, palvelinpuolen istuntotunnisteena tai muulla tavalla, joka voidaan saavuttaa tallentamalla tekstimuotoista tietoa.

Verkkosivun ilmaisin (web beacons)Lyhyitä koodinpätkiä, jotka on upotettu verkkosivuille tai sähköposteihin.

1 taulukko

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET TIETOSUOJA

Laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden periaate Henkilötietojen käsittely on laillista, oikeudenmukaista ja avointa.
Käyttötarkoituksen rajoittamisen periaateHenkilötietoja on kerättävä yksilöityjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä saa käsitellä tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.
Tietojen minimointiperiaateHenkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja välttämättömiä ainoastaan niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään.

Tarkkuusperiaate Henkilötietoja on säilytettävä sellaisessa muodossa, että rekisteröidyt voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.

Säilytysajan rajoittamisen periaateHenkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa rekisteröidyn tunnistamisen, enintään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten henkilötietoja käsitellään.

Eheyden ja luottamuksellisuuden periaateHenkilötietoja on käsiteltävä siten, että asianmukaisilla teknisillä tai organisatorisilla toimenpiteillä varmistetaan henkilötietojen riittävä turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
VastuullisuusperiaateRekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita noudatetaan, ja sen on pystyttävä osoittamaan niiden noudattaminen.

2 taulukko

4. HENKILÖTIETOJEN HANKKIMISTAVAT

Henkilötietoja käsitellään niiden vastaanottamisen jälkeen seuraavilla tavoilla:

 • Kun Sinä annat ne meille. Annat meille henkilötietojasi, kun lähetät meille ansioluettelosi, saatekirjeesi, haet työpaikkailmoituksiamme työnhakuportaaleissa, olet kanssamme yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa, annat meille henkilötietojasi sosiaalisten verkostojen kautta, täytät kyselylomakkeita verkkosivuillamme, annat meille henkilötietojasi ennen sopimuksen tekemistä ja sen aikana jne.
 • Tietyissä tapauksissa saatamme saada tietoja sinusta (luonnollisena henkilönä tai yrityksesi edustajana, työntekijänä jne.) julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten Saatamme saada tietoja yrityksesi verkkosivustolta (luettelot työntekijöistä, edustajista), julkisista mainoksista jne.
 • Kun saamme tiedot automaattisesti. Esimerkiksi jos tulet alueille ja/tai tiloihin, joita valvontakameramme valvovat (jolloin saamme automaattisesti kuvasi, auton rekisterinumeron jne.). Kun käytät käyttämiämme verkkosivustoja, tietyt tiedot (esim. Internet Protocol (IP) -osoite, käytetty laite, käytetty verkkoselain, vierailujen määrä, verkkosivustollamme katsotut sivut, verkkosivustolla vietetty aika jne.) kerätään myös automaattisesti.
 • Saatamme myös vastaanottaa henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, kuten. Voimme kerätä henkilötietoja entiseltä tai nykyiseltä työnantajaltasi tai edustamaltasi henkilöltä (työntekijäehdokkaan henkilötiedot kerätään hänen entiseltä tai nykyiseltä työnantajaltaan tässä käytännössämme esitetyissä tapauksissa sekä asiakkaaltamme, yhteistyökumppaniltamme keskinäisten tilausten, sopimusten jne. yhteydessä).
 • Kun henkilötietosi saamme muista lähteistä (esim. rekistereistä) lainmukaisia tarkoituksia varten lain mukaisesti.


5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA JA TARKOITUKSET

Yhtiön suorittaman henkilötietojen käsittelyn perusteena voivat olla seuraavat seikat sopimuksen täyttäminen tai aikomus tehdä sopimus, rekisteröidyn toimesta suostumus hänen henkilötietojensa käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten sekä sovellettavien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Yhtiö voi myös käsitellä henkilötietoja seuraavien säännösten mukaisesti oikeutetun edun käsitteen mukaisesti (esimerkiksi yhtiön ja yksityishenkilöiden omaisuuden suojelu).

Samojen henkilötietojen käsittelyyn voidaan soveltaa yhtä tai useampaa edellä mainituista oikeusperustoista sovellettavassa laissa säädetyssä laajuudessa ja siinä säädetyin edellytyksin.

Yhtiö voi käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujen tarjoamiseen, tuotteiden myyntiin ja muuhun yhtiön harjoittamaan toimintaan, eli tuotteiden tai palvelujen myyntiin sinulle (tai työnantajallesi, edustajallesi) sekä tavaroiden/tuotteiden hankkimiseen sinulta (tai työnantajaltasi, edustajaltasi) tai palvelujen tilaamiseen.
 • Henkilöstön virkaa hakevien valintaa varten.
 • Sisäistä hallintoa ja työsopimuksia varten. Käsittelemme työntekijöiden henkilötietoja lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä säännellään yksityiskohtaisesti yhtiön hyväksymässä henkilötietojen käsittelypolitiikassa.
 • Yhtiön oikeutettujen etujen ja omaisuuden sekä rekisteröityjen ja heidän omaisuutensa turvallisuuden turvaamiseksi.
 • Voimme tarvittaessa käsitellä henkilötietojasi suojellaksemme oikeutettuja etujamme oikeudellisen tai muun riidan yhteydessä.
 • Suoramarkkinointitarkoituksiin. Tarjoamme ja parannamme tuotteitamme ja palveluitamme rekisteröidyn suostumuksella.
 • Vastatakseni pyyntöihinne.


6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

 • Tuotteiden myyntiä, palvelujen tarjoamista, sopimusten tekemistä ja toteuttamista sekä maksamista varten keräämme tietoja yksityishenkilöistä, tavarantoimittajista, asiakkaista, mahdollisista tavarantoimittajista ja asiakkaista, muista asianomaisista osapuolista sekä tietoja suhteesta oikeushenkilöihin, kuten tietoja oikeushenkilön johtohenkilöstä, osakkeenomistajasta, hallituksen jäsenestä tai muusta hallintoelimestä, tosiasiallisesta edunsaajasta ja muita vastaavia tietoja (jotka ovat välttämättömiä oikeushenkilön nimissä tapahtuvan liiketoimen toteuttamiseksi). Näihin tietoihin voivat kuulua henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävän suhteen, sopimuksen tekemisen ja täyttämisen kannalta. Sopimusta edeltävissä suhteissa yhteydenottoa ja viestintää varten tarvittavia henkilötietoja käsitellään yhtiön oikeutetun edun perusteella, eli nämä tiedot ovat tarpeen yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja harjoittamiseksi. Sopimusta edeltävän suhteen aikana kerättyjä tietoja säilytetään kolmen vuoden ajan viimeisestä yhteydenotosta mahdolliseen asiakkaaseen tai toimittajaan. Sopimuksen tekemistä ja toteuttamista varten käsiteltyjä tietoja ja asiakirjoja säilytetään 10 vuotta sopimussuhteen päättymisestä, ellei arkistointia varten ole laissa säädetty pidempää aikaa.
 • Valitaksemme ehdokkaita työntekijän tehtäviin keräämme ehdokkaan henkilötietoja, joita ovat etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot työkokemuksesta, tutkintotodistukset, asiaankuuluvat rekisteritiedot, tiedot ammatillisista kiinnostuksen kohteista, saatekirje ja ansioluettelo. Yritys voi kerätä hakijan pätevyyteen, ammatillisiin kykyihin ja liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja entiseltä työnantajalta hakijan ennakkotiedoilla ja nykyiseltä työnantajalta hakijan suostumuksella. Näitä tietoja käytetään apuna päätettäessä, tehdäänkö henkilölle työtarjous. Ilmoitamme, että antamalla edellä mainitut tiedot vahvistat, että annat suostumuksesi ja että et vastusta sitä, että yritys käsittelee tietoja rekrytoinnin yhteydessä määriteltyihin tarkoituksiin. Jos haluamme säilyttää henkilötietojasi valinnan jälkeen (työtarjouksen uudelleen esittämistä varten), ilmoitamme siitä sinulle, ja jos et vastusta henkilötietojesi käsittelyä mainittua tarkoitusta varten, säilytämme niitä enintään yhden vuoden ajan kyseisen valinnan päättymisestä. Jos vastustat käsittelyn jatkamista, henkilötiedot poistetaan välittömästi.
 • Käsittelemme työntekijöiden henkilötietoja sisäistä hallintoa ja lainvalvontaa varten. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä säännellään yksityiskohtaisesti yhtiön hyväksymässä henkilötietojen käsittelypolitiikassa.
 • Yhtiön etujen ja omaisuuden sekä rekisteröityjen ja heidän omaisuutensa turvallisuuden turvaamiseksi keräämme tietoja, kuten henkilön kuvan, auton rekisterinumeron jne. Näitä tietoja käsitellään enintään 15-30 päivän ajan tietojen vastaanottamisesta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa meidän on toimitettava nämä tiedot viranomaisille lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi (näissä olosuhteissa määriteltyä käsittelyaikaa voidaan pidentää).
 • Keräämme oikeutettujen etujen turvaamiseksi (oikeudellisen tai muun riidan varalta) meille toimitettuja tietoja riippumatta siitä, mikä on näiden tietojen käsittelyn alkuperäinen tarkoitus tai peruste. Jos sinun ja meidän välillämme on oikeudellinen tai muu riita tai on todennäköistä, että tällainen riita syntyy tulevaisuudessa, säilytämme tietojasi pidemmän aikaa eli siihen asti, kunnes asianomaisen valituksen, vaateen tai vaatimuksen vanhentumisaika on päättynyt ja/tai kunnes asiassa on annettu lainvoimainen tuomio, johon ei voi hakea muutosta.
 • Suoramarkkinointia varten keräämme henkilöiden yhteystietoja, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnimike, yritys, jossa henkilö työskentelee jne. Käsittelemme näitä tietoja enintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona saimme suostumuksen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Jotta voimme vastata yhtiölle tehtyihin kyselyihin, käsittelemme pyyntösi sisältöä eli pyyntöäsi, vaatimustasi tai palautettasi ja muita pyyntöön sisältyviä tietoja. Tietoja voidaan käsitellä yhteydenpidon ylläpitämiseksi kanssasi, kun lähetät meille pyyntöjä, valituksia, palautetta jne. Käsittelemme pyyntöäsi, kirjettäsi tai muuta tiedusteluasi ja sen yhteydessä toimitettuja tietoja sekä niihin liittyviä tietoja siihen asti, kunnes olemme käsitelleet pyyntösi, antaneet vastauksen ja täyttäneet asiaankuuluvat pyynnöt, ja vielä yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun asiaankuuluva pyyntö on täytetty.


7. TIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai muista perustelluista syistä. Tietoja voidaan antaa muille osapuolille myös pyynnöstäsi.

Voimme myös antaa tietojasi henkilötietojen käsittelijöille, jotka tarjoavat meille palveluja (suorittavat työtä) ja käsittelevät tietojasi yrityksemme puolesta rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain meidän ohjeistuksemme mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen heidän sopimusvelvoitteidensa asianmukaista suorittamista varten.

Tietoja voidaan myös siirtää muille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen oikeutettujen etujemme suojaamiseksi.


8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Oikeus tietää henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin. Saatuaan yksityishenkilöltä hänen henkilötietojensa käsittelyä koskevan tiedustelun yritys vastaa siihen, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja toimittaa pyydetyt tiedot. Nämä tiedot on toimitettava kirjallisesti yksilön pyynnöstä.
 • Oikeus saada henkilötiedot oikaistuksi. Kun rekisteröity on tutustunut henkilötietoihinsa ja havainnut, että hänen henkilötietonsa ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai epätarkkoja, hänellä on oikeus pyytää yhtiöltä näiden tietojen oikaisemista.
 • Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Pyyntö pannaan täytäntöön tietyissä tietosuoja-asetuksessa säädetyissä olosuhteissa (jos henkilötietojen käsittely on ollut lainvastaista, käsittelyn peruste on lakannut olemasta voimassa jne.)
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tapauksissa (esimerkiksi aikana, jolloin rekisteröidyn pyyntöä tietojen oikeellisuudesta tai tietojen käsittelystä tutkitaan) rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että yritys rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, lukuun ottamatta henkilötietojen säilyttämistä (“oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä”).
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, jos se on teknisesti mahdollista, että suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi kerätyt henkilötiedot toimitetaan hänelle helposti luettavassa muodossa tai että ne toimitetaan toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen siirrettävyyteen sellaisten henkilötietojen osalta, joita käsitellään ei-automaattisesti jäsennellyissä tiedostoissa.

Jos yritys käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, ja suostumukseen perustuva käsittely lopetetaan välittömästi. Suostumuksen peruuttaminen ei mitätöi rekisteröidyn tietojen käsittelyn laillisuutta, joka on suoritettu ennen peruuttamista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valtion tietosuojavaltuutetulle (osoite – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilna, www-osoite – www.ada.lt), jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan käsitellään sovellettavien säädösten mukaisesti rekisteröidyn oikeuksien ja oikeutettujen etujen vastaisesti.

Jotta GDPR:n soveltamiseen liittyviin kysymyksiin voidaan vastata ja ne voidaan ratkaista mahdollisimman nopeasti, ota ensisijaisesti yhteyttä yhtiöön.


9. HAKEMUSTEN KÄSITTELYMENETTELY

Rekisteröidyn on esitettävä edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö henkilötietojen rekisterinpitäjälle eli nimetylle yritykselle.

Voit esittää oikeuksien käyttämiseen liittyviä vaatimuksia meille henkilökohtaisesti yhtiössä, postitse tai sähköisesti (sähköposti: duomenuapsauga@iglutech.eu). Pyyntöäsi vastaanotettaessa voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi sekä toimittamaan muita lisätietoja, joita tarvitsemme pyyntöösi liittyen.

Kun olemme vastaanottaneet pyyntösi, vastaamme sinulle viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi ja toimittaneet kaikki vastauksen antamiseen tarvittavat asiakirjat.

Jos katsomme sen tarpeelliseksi, keskeytämme tietojesi käsittelyn, lukuun ottamatta tallennusta, kunnes pyyntösi on ratkaistu. Jos peruutat suostumuksesi laillisesti, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa, lukuun ottamatta laissa säädettyjä tapauksia eli tapauksia, joissa sovellettavan lain, meitä koskevien oikeudellisten velvoitteiden, oikeuden päätösten tai viranomaisten sitovien ohjeiden perusteella meidän on jatkettava tietojesi käsittelyä.

Jos kieltäydymme täyttämästä pyyntöäsi, ilmoitamme selkeästi kieltäytymisen syyn.


10. EVÄSTEET

Käyttötarkoitus

Verkkosivusto käyttää evästeitä ja verkkojäljitteitä tarjotakseen käyttäjälle täydellisemmän ja yksilöllisemmän kokemuksen verkkosivuston käytöstä. Näiden tekniikoiden avulla voimme ymmärtää paremmin käyttäjien käyttäytymistä ja helpottaa ja arvioida palveluidemme, mainonnan ja hakujen tehokkuutta sekä analysoida suuntauksia ja parantaa palveluidemme laatua.

Käyttäjän varoittaminen ja käyttäjän suostumuksen hankkiminen

Kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran, näytön yläreunaan ilmestyy banneri, jossa käyttäjiä varoitetaan siitä, että sivusto käyttää tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä evästeitä. Bannerissa kysytään, haluatko lisätietoja, ja annetaan linkki tähän tietosuojakäytäntöön. Jos päätät olla välittämättä varoituksesta ja jatkat Sivuston käyttöä, asetamme tietokoneellesi evästeen, joka tallentaa tämän valinnan, ja Sivuston selaamisen jatkamisen katsotaan merkitsevän evästeiden käytön hyväksymistä. Jos vierailet Sivustolla tulevaisuudessa, evästevaroitus ei enää ilmesty näytöllesi, mutta mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä on aina käytettävissä selaimesi asetusten kautta täällä (https://igluheatpumps.com/tietosuojakaytanto/).

Käytetyt evästetyypit
TYYPPI
TITLEKUVAUSSAATAVUUS
Google Analytics_gaKäytetään tilastotietojen keräämiseen verkkosivuston liikenteest2 vuotta
Google Analytics_gatKäytetään rajoittamaan lähetteiden määrää osoitteeseen doublevkick.net1 minuutti
Google Analytics_gidKäytetään tilastotietojen keräämiseen24 tuntia
Tvs sistemos sesijos identifikatoriusoctober_sessionKäytetään sisällönhallintajärjestelmän istunnon tunnisteenaVerkkosivuston ikkunan loppuun asti


Evästeasetusten hallinta

Voit hallita evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista valitsemalla, mitkä evästeet haluat hyväksyä ja mitkä poistaa. Voit kieltäytyä evästeistä milloin tahansa poistamalla evästeet selaimesta, johon ne on asennettu. Evästeiden hallinnan sijainti riippuu käyttämästäsi selaimesta. Jos haluat lisätietoja siitä, miten voit hallita tai poistaa selaimeesi asennettuja evästeitä, käy käyttämäsi selaimen verkkosivulla tai katso lyhyt opas suosituimpia selaimia varten täältä: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Voit myös peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa lähettämällä meille pyynnön osoitteeseen duomenuapsauga@iglutech.eu. Jos peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön, sinun on myös poistettava selaimeesi asennetut evästeet.


11. POLITIIKAN VOIMASSAOLO JA SIIHEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 01-03-2021 alkaen.

Voimme päivittää tai muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Tällainen päivitetty tai muutettu tietosuojakäytäntö tulee voimaan, kun se julkaistaan verkkosivustollamme.

Jos käytät Sivustoa tällaisen päivityksen/muutoksen jälkeen, hyväksyt päivityksessä esitetyt uudet vaatimukset. Tietosuojakäytännön alareunassa oleva päivityspäivämäärä osoittaa, milloin tietosuojakäytäntöä on viimeksi päivitetty.