PERSONVERNPOLITIKK

1. INNLEDNING

Denne personvernerklæringen (heretter kalt «erklæringen») gir informasjon om hvordan og hvilke personopplysninger som behandles av UAB «IGLU TECH» (heretter kalt «selskapet») i samsvar med lovgivningen som regulerer beskyttelse av personopplysninger, samt bruken av informasjonskapsler på selskapets nettsted. Den beskriver også de viktigste rettighetene til den registrerte i henhold til personvernlovgivningen.

Kontaktpersoner i selskapet:

Tittel: UAB „IGLU TECH“
Selskapskode: 304400087
Registrert kontoradresse: Ukmergės g. 364-3, LT-14188 Vilnius
Tlf.: +370 660 95488
E-post: info@iglutech.eu
E-post (GDPR-forespørsel): duomenuapsauga@iglutech.eu

Formålet med personvernerklæringen er å informere deg om selskapets beskyttelse av de registrertes personvern, å forklare hvordan selskapet beskytter de registrertes opplysninger, og å hjelpe deg med å forstå hvordan og hvilke opplysninger de registrerte behandles, hvilke rettigheter de registrerte har og hvordan de kan utøve dem.

2. FORBINDELSER

Retningslinjer for personvern Denne personvernerklæringen er publisert på selskapets nettside.
PersonopplysningerEnhver opplysning om en fysisk person – en registrert person hvis identitet er kjent eller kan fastslås, direkte eller indirekte, ved henvisning til opplysninger som et personnummer, ett eller flere fysiske, fysiologiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale kjennetegn som er spesifikke for personen.
Oppgitt emnePersonen hvis personopplysninger behandles for de angitte formålene og på de angitte måtene. En registrert er også en fysisk person som er knyttet til en kunde og/eller aksjonær i selskapet – en juridisk person, f.eks. en leder, aksjonær osv. i denne juridiske personen.
GDPREuropaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF.
DatabehandlingEnhver operasjon eller rekkefølge av operasjoner som utføres på personopplysninger eller grupper av personopplysninger, automatisert eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, sortering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, tilgang, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring med andre opplysninger, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
DatabehandlerEn fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av eller med fullmakt fra den behandlingsansvarlige.
BehandlingsansvarligVirksomheten som bestemmer formålene og midlene for behandlingen.
Småkaker (engelske cookies)Små tekstfiler med unike identifikasjonsnumre som overføres fra www.igluheatpumps.com («nettstedet») til brukerens datamaskin. Informasjonskapsler kan brukes til å identifisere brukeren, til å lagre innstillinger på nettsiden, som identifikator for en økt på serversiden eller på andre måter som kan oppnås ved å lagre tekstdata.
Indikator for nettside (engelske web beacons)Korte kodebiter som bygges inn i nettsider eller e-poster.

1 tabell

3. PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhetBehandlingen av personopplysninger er lovlig, rettferdig og transparent.
Prinsippet om formålsbegrensningPersonopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og skal ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.
Prinsippet om dataminimeringPersonopplysningene er adekvate, relevante og kun nødvendige for de formålene de behandles for.
Prinsippet om nøyaktighetPersonopplysninger skal ikke oppbevares i en form som gjør det mulig å identifisere de registrerte lenger enn det som er nødvendig for de formålene de behandles for.
Prinsippet om begrensning av lagringstidenPersonopplysninger skal ikke oppbevares i en form som gjør det mulig å identifisere de registrerte lenger enn det som er nødvendig for de formålene personopplysningene behandles for.
Prinsippet om integritet og konfidensialitetPersonopplysninger skal behandles på en slik måte at det ved hjelp av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak sikres tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.
Prinsippet om ansvarlighetDen behandlingsansvarlige er ansvarlig for å sikre at prinsippene for behandling av personopplysninger overholdes, og må kunne dokumentere at de overholdes.

2 tabell

4. MÅTER Å INNHENTE PERSONOPPLYSNINGER PÅ

Personopplysninger behandles etter mottak på følgende måter:

 • Når Du gir dem til oss. Du gir oss personopplysningene dine når du sender oss CV-er, følgebrev, søker på våre stillingsannonser på jobbsøkerportaler, kommuniserer med oss via telefon, e-post, under møter, når du gir oss personopplysningene dine via sosiale nettverk, når du fyller ut forespørselsskjemaer på nettstedet vårt, når du gir oss personopplysningene dine før og under gjennomføringen av en kontrakt osv.
 • I visse tilfeller kan vi innhente opplysninger om deg (som enkeltperson eller som bedriftens representanter, ansatte osv.) fra offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. Vi kan innhente informasjon fra bedriftens nettsted (lister over ansatte, representanter), offentlige annonser osv.
 • Når vi får dataene automatisk. For eksempel hvis du kommer til områder og/eller lokaler som overvåkes av våre overvåkningskameraer (i så fall mottar vi automatisk bilde av deg, bilens registreringsnummer osv.) Når du bruker nettsidene vi driver, samler vi også automatisk inn visse opplysninger (f.eks. IP-adresse, hvilken enhet du bruker, hvilken nettleser du bruker, antall besøk, hvilke sider du har besøkt, hvor lang tid du har brukt på nettstedet osv.
 • Vi kan også innhente personopplysningene dine fra tredjeparter, for eksempel. Vi kan samle inn personopplysninger fra din tidligere eller nåværende arbeidsgiver eller en person som du representerer (personopplysninger om en ansattkandidat samles inn fra hans/hennes tidligere eller nåværende arbeidsgiver i de tilfellene som er beskrevet i disse retningslinjene, og også fra vår kunde, partner, i forbindelse med gjensidige bestillinger, kontrakter osv.)
 • Når personopplysningene dine vi innhenter fra andre kilder (f.eks. registre) for lovlige formål i samsvar med loven.


5. RETTSLIG GRUNNLAG OG FORMÅL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Grunnlaget for selskapets behandling av personopplysninger kan være oppfyllelse av en kontrakt eller intensjonen om å inngå en kontrakt, den registrertes samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for et bestemt formål, samt oppfyllelse av gjeldende juridiske forpliktelser. Selskapet kan også behandle personopplysninger på grunnlag av begrepet berettiget interesse (for eksempel beskyttelse av selskapets og enkeltpersoners eiendeler).

I den utstrekning og på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lov, kan ett eller flere av de ovennevnte rettsgrunnlagene gjelde for behandling av de samme personopplysningene.

Selskapet kan behandle personopplysninger for følgende formål:

 • I forbindelse med levering av tjenester, salg av produkter og andre aktiviteter som utføres av selskapet, dvs. i forbindelse med salg av produkter eller tjenester til deg (eller din arbeidsgiver, representant), og i forbindelse med kjøp av varer/produkter eller bestilling av tjenester fra deg (eller din arbeidsgiver, representant).
 • I forbindelse med utvelgelse av kandidater til en stilling.
 • For intern administrasjon og arbeidsavtaleformål. I den utstrekning det er tillatt og påkrevd ved lov, behandler vi de ansattes personopplysninger. Reglene for behandling av ansattes personopplysninger er regulert i detalj i selskapets retningslinjer for behandling av personopplysninger.
 • Med det formål å beskytte selskapets legitime interesser og eiendom, de registrerte og sikkerheten til deres eiendom.
 • Der det er hensiktsmessig, kan vi behandle personopplysningene dine for å beskytte våre legitime interesser i tilfelle en rettslig eller annen tvist.
 • For direkte markedsføringsformål. Med samtykke fra den registrerte tilbyr og forbedrer vi våre produkter og tjenester.
 • For å svare på forespørslene dine.


6. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

 • I forbindelse med salg av produkter, levering av tjenester, inngåelse og gjennomføring av kontrakter og betaling samler vi inn opplysninger om enkeltpersoner, leverandører, kunder, potensielle leverandører og kunder, andre interesserte parter, samt opplysninger om forholdet til juridiske personer, for eksempel opplysninger om daglig leder, aksjonær, styremedlem eller annet styrende organ i en juridisk person, den reelle eieren og lignende opplysninger (som er nødvendige for å gjennomføre en transaksjon i en juridisk persons navn). Disse opplysningene kan omfatte en persons fornavn, etternavn, personnummer, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon som er nødvendig for forholdet før avtaleinngåelse, inngåelse og gjennomføring av avtalen. Personopplysninger som er nødvendige for kontakt og kommunikasjon før kontraktsinngåelse, behandles på grunnlag av selskapets berettigede interesse, dvs. at disse opplysningene er nødvendige for å utvikle og drive selskapets virksomhet. Opplysninger som samles inn i løpet av den prekontraktuelle relasjonen, vil bli oppbevart i en periode på 3 år fra siste kontakt med en potensiell kunde eller leverandør. Opplysninger og dokumenter som behandles i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av en kontrakt, skal oppbevares i 10 år etter at kontraktsforholdet er avsluttet, med mindre loven foreskriver en lengre periode for arkiveringsformål.
 • I forbindelse med utvelgelse av kandidater til en stilling samler vi inn kandidatens personopplysninger, dvs. fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om arbeidserfaring, vitnemål, relevant registerkontroll, informasjon om yrkesinteresser, følgebrev og CV. Selskapet kan samle inn en kandidats personopplysninger om kvalifikasjoner, faglige evner og forretningsegenskaper fra en tidligere arbeidsgiver med kandidatens forhåndsinformasjon, og fra en nåværende arbeidsgiver kun med kandidatens samtykke. Denne informasjonen brukes til å avgjøre om vi skal gi en person et jobbtilbud. Vi gjør oppmerksom på at du ved å oppgi de ovennevnte opplysningene bekrefter at du samtykker til og ikke motsetter deg at selskapet behandler opplysningene til de formålene som er angitt i forbindelse med rekrutteringen. Hvis vi ønsker å oppbevare personopplysningene dine etter utvelgelsen (med det formål å gi deg et nytt jobbtilbud), vil vi informere deg om dette, og hvis du ikke motsetter deg behandlingen av personopplysningene dine for det angitte formålet, vil vi oppbevare dem i maksimalt 1 år etter at den aktuelle utvelgelsen er avsluttet. Hvis du motsetter deg videre behandling, vil personopplysningene bli slettet umiddelbart.
 • Vi behandler ansattes personopplysninger i forbindelse med intern administrasjon og rettshåndhevelse. Reglene for behandling av ansattes personopplysninger er regulert i detalj i selskapets retningslinjer for behandling av personopplysninger.
 • For å ivareta selskapets interesser og eiendom, sikkerheten til de registrerte og deres eiendom, samler vi inn opplysninger som bilde av en person, bilens registreringsnummer osv. Disse opplysningene behandles i en periode på maksimalt 15 til 30 dager fra mottakelsen av opplysningene, unntatt i tilfeller der vi er forpliktet til å utlevere disse opplysningene til offentlige myndigheter for å oppfylle lovpålagte krav (i slike tilfeller kan den angitte behandlingsperioden forlenges).
 • For å ivareta berettigede interesser (i tilfelle en juridisk eller annen tvist) samler vi inn opplysninger som er gitt til oss, uavhengig av det opprinnelige formålet eller grunnlaget for behandlingen av slike opplysninger. Hvis det er en rettslig eller annen tvist mellom deg og oss, eller det er sannsynlig at en slik tvist vil oppstå i fremtiden, vil vi oppbevare opplysningene dine i en lengre periode, dvs. til utløpet av foreldelsesfristen for den aktuelle klagen, kravet eller fordringen og/eller til en endelig og rettskraftig dom er avsagt.
 • I forbindelse med direktemarkedsføring samler vi inn kontaktopplysninger om enkeltpersoner, f.eks. fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel, selskap der personen jobber osv. Vi vil behandle disse opplysningene i en periode på maksimalt 3 år fra datoen for innhenting av samtykke til behandling av opplysninger for direkte markedsføring.
 • For å kunne svare på henvendelser til selskapet behandler vi innholdet i forespørselen din, dvs. forespørselen, kravet eller tilbakemeldingen din og annen informasjon i forespørselen. Opplysningene kan behandles for å opprettholde kommunikasjonen med deg når du sender inn forespørsler, klager, tilbakemeldinger osv. til oss. Vi vil behandle din forespørsel, brev eller annen henvendelse, og opplysningene som er sendt inn i forbindelse med den, og relaterte opplysninger, inntil vi har behandlet henvendelsen din, gitt et svar og etterkommet de relevante forespørslene, og i en ytterligere periode på 1 år etter at den relevante forespørselen er oppfylt.


7. OVERFØRING AV DATA TIL TREDJEPARTER

Personopplysninger kan utleveres til andre parter hvis det er nødvendig for å inngå en kontrakt eller for å oppfylle en kontrakt med en kunde, eller av andre legitime grunner. Opplysningene kan også utleveres til andre parter på forespørsel fra deg.

Vi kan også gi opplysningene dine til databehandlere som leverer tjenester til oss (utfører arbeid) og behandler opplysningene dine på vegne av selskapet vårt som behandlingsansvarlig. Databehandlere har kun rett til å behandle personopplysninger etter våre instrukser og kun i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

Opplysninger kan også overføres til andre parter der det er lovpålagt eller nødvendig for å beskytte våre legitime interesser.


8. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Den registrerte har rett til å:

 • Retten til å bli informert om behandlingen av personopplysninger og til å få tilgang til de behandlede personopplysningene. Ved mottak av en forespørsel fra en person om behandlingen av personopplysningene hans eller hennes, skal selskapet svare på forespørselen om hvorvidt personopplysninger om ham eller henne behandles, og gi de forespurte opplysningene. Slike opplysninger skal gis skriftlig på forespørsel fra den enkelte.
 • Rett til å få personopplysninger rettet. Når den registrerte har fått tilgang til personopplysningene sine og har funnet ut at personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller unøyaktige, har vedkommende rett til å be selskapet om å korrigere personopplysningene.
 • Retten til å be om sletting av personopplysninger. Retten til å be om sletting utøves under visse omstendigheter som er fastsatt i personvernforordningen (der personopplysningene har blitt behandlet ulovlig, grunnlaget for behandlingen har opphørt å eksistere osv.)
 • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. I visse tilfeller som er spesifisert i GDPR (i løpet av perioden der den registrertes forespørsel om opplysningenes nøyaktighet eller behandlingen av opplysningene undersøkes osv.), har den registrerte rett til å be om at selskapet begrenser behandlingen av den registrertes personopplysninger, med unntak av lagring av personopplysningene («rett til å begrense behandlingen av personopplysninger»).
 • Rett til dataportabilitet. Den registrerte har rett til, dersom det er teknisk mulig, å be om at personopplysninger som er samlet inn på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale, overføres til ham/henne i et lettleselig format, eller å be om at de overføres til en annen behandlingsansvarlig. Den registrerte har ikke rett til dataportabilitet for personopplysninger som behandles i ikke-automatiserte strukturerte filer.

I tilfeller der den registrertes personopplysninger behandles av selskapet på grunnlag av vedkommendes samtykke, skal den registrerte ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst, og behandlingen basert på et slikt samtykke skal avsluttes umiddelbart. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke ugyldiggjøre lovligheten av behandlingen av den registrertes opplysninger som ble utført før samtykket ble trukket tilbake.

Den registrerte har også rett til å klage på behandlingen av personopplysninger til det statlige datatilsynet (adresse – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, nettadresse – www.ada.lt) hvis den registrerte mener at personopplysningene behandles i strid med den registrertes rettigheter og legitime interesser i henhold til gjeldende rettsakter.

Siekdami kuo greičiau atsakyti ir išspręsti klausimus, susijusius su BDAR taikymu, maloniai prašome pirmiausia kreiptis į Įmonę.


9. PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV SØKNADER

Forespørselen om utøvelse av rettighetene nevnt ovenfor må fremsettes av den registrerte til den behandlingsansvarlige for personopplysningene, dvs. til det utpekte selskapet.

Du kan sende inn krav knyttet til utøvelsen av dine rettigheter til oss ved personlig oppmøte i selskapet, per post eller elektronisk (e-post: duomenuapsauga@iglutech.eu). Når vi mottar forespørselen din, kan vi be deg om å legitimere deg, samt annen tilleggsinformasjon som vi trenger i forbindelse med forespørselen din.

Når vi har mottatt forespørselen din, vil vi svare deg senest 30 kalenderdager etter at vi har mottatt forespørselen din og sendt inn alle dokumenter som er nødvendige for å gi deg svaret.

Hvis vi anser det som nødvendig, vil vi stanse behandlingen av opplysningene dine, med unntak av lagring, inntil forespørselen din er løst. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt på lovlig vis, vil vi avslutte behandlingen av personopplysningene dine umiddelbart, men ikke senere enn 30 kalenderdager, unntatt i de tilfellene som er fastsatt ved lov, dvs. der vi er forpliktet til å fortsette å behandle opplysningene dine i henhold til gjeldende lov, juridiske forpliktelser vi er underlagt, rettslige avgjørelser eller bindende instrukser fra myndighetene.

Hvis vi nekter å etterkomme forespørselen din, vil vi tydelig oppgi årsaken til avslaget.


10. SLAPS

Formål med bruken

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) og sporingsbilder (web beacons) for å gi brukerne en bedre og mer personlig opplevelse når de bruker nettstedet. Disse teknologiene gjør det mulig for oss å forstå brukeratferden bedre, forenkle og evaluere effektiviteten av våre tjenester, annonsering og søk, samt analysere trender og forbedre kvaliteten på våre tjenester.

Advarsel til brukeren og innhenting av brukerens samtykke

vNår du besøker nettstedet for første gang, vises et banner øverst på skjermen som varsler deg om at nettstedet bruker informasjonskapslene som er spesifisert i denne personvernerklæringen. Banneret spør om du ønsker mer informasjon og inneholder en lenke til denne personvernerklæringen. Hvis du velger å ignorere advarselen og fortsetter å bruke nettstedet, plasserer vi en informasjonskapsel på datamaskinen din for å registrere dette valget, og hvis du fortsetter å bruke nettstedet, anses det som at du godtar bruken av informasjonskapsler. Hvis du besøker nettstedet i fremtiden, vil advarselen om informasjonskapsler ikke lenger vises på skjermen, men du kan alltid velge å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene her (https://igluheatpumps.com/retningslinjer-for-personvern/).

Typer informasjonskapsler som brukes
TYPE
TITELBESKRIVELSETILGJENGELIGHET
Google Analytics_gaBrukes til å samle inn statistisk informasjon om trafikken på nettstedet2 år
Google Analytics_gatBrukes til å begrense antall henvisninger til doublevkick.net.1 minutt
Google Analytics_gidBrukes til å samle inn statistisk informasjon24 timer
Tvs-systemets sesjonsidentifikatoroctober_sessionBrukes som sesjonsidentifikator for innholdsstyringssystemet.Frem til slutten av Website-vinduet


Administrere innstillinger for informasjonskapsler

Du kan kontrollere informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren du bruker, ved å velge hvilke informasjonskapsler du vil godta og hvilke du vil slette. Du kan når som helst avvise informasjonskapsler ved å slette dem fra nettleseren der de er installert. Hvor du administrerer informasjonskapsler, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du vil vite mer om hvordan du administrerer eller sletter informasjonskapsler som er installert i nettleseren din, kan du gå til nettsiden til nettleseren du bruker, eller se en kort veiledning for de mest populære nettleserne her: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler ved å sende en forespørsel til oss via e-post duomenuapsauga@iglutech.eu. Når du trekker tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler, må du også slette informasjonskapslene som er installert i nettleseren din.


11. GYLDIGHET OG ENDRINGER I RETNINGSLINJENE

Denne personvernerklæringen gjelder fra 01-03-2021.

Vi kan når som helst oppdatere eller endre denne personvernerklæringen. Slike oppdaterte eller endrede retningslinjer for personvern trer i kraft når de legges ut på nettstedet vårt.

Hvis du går inn på nettstedet etter en slik oppdatering/endring, godtar du de nye kravene i oppdateringen. Oppdateringsdatoen nederst i personvernerklæringen angir når personvernerklæringen sist ble oppdatert.