1. IEVADS 

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir sniegta informācija par to, kādus personas datus “IGLU TECH”, UAB (turpmāk – Uzņēmums) apstrādā, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumiem, kādas sīkdatnes tiek izmantotas. savās korporatīvajās vietnēs. Tajā ir arī aprakstītas Datu subjekta pamattiesības, ko nodrošina datu aizsardzības likumi. 

Uzņēmuma kontakti: 

Nosaukums: IGLU TECH, UAB 

Uzņēmuma kods: 304400087 

Juridiskā adrese: Ukmerges iela 364-3, LT-14188 Viļņa 

Tālr.: +370 660 95488 

E-pasts: info@iglutech.eu  

E-pasts (pieprasījumiem saistībā ar GDPR): duomenuapsauga@iglutech.eu  

Privātuma politikas mērķis – informēt par Sabiedrības nodrošināto Datu subjekta privātuma aizsardzību, izskaidrot, kā Sabiedrība aizsargā Datu subjekta datus un palīdz saprast, kā un kam Datu subjekta dati tiek apstrādāti, kādas ir Datu subjekta tiesības. Datu subjekts un veidi, kā tie tiek īstenoti. 

2. NOTEIKUMI 

Privātuma politika Šī Privātuma politika ir publiskota šajā Uzņēmuma tīmekļa vietnē. 
Personas dati Jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu – datu subjektu, kas ir tieši vai netieši zināms vai identificējams, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas kods, viena vai vairākas personas fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās pazīmes. 
Podmiot danych Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane w określonych celach i środkach. Podmiotem danych jest również osoba fizyczna powiązana z klientem i/lub udziałowcem Spółki – osoba prawna, np. spółka kierownik, udziałowiec tej osoby prawnej itp. 
Datu subjekts Persona, kuras Personas dati tiek apstrādāti noteiktiem mērķiem un līdzekļiem. Datu subjekts ir arī ar Uzņēmuma klientu un/vai akcionāru saistīta fiziska persona – juridiska persona, piem. šīs juridiskās personas vadītājs, akcionārs u.c. 
GDPR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. 
Datu apstrāde Jebkāda darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana vai modificēšana, ieguve, piekļuve, izmantošana, izpaušana, pārsūtīšana, izplatīšana vai citādā veidā padarīt datus pieejamus lietošanai, kā arī salīdzināšanu vai savienošanu ar citiem datiem, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu. 
Datu apstrādātājs Fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā vai pēc tā pieprasījuma. 
 Datu pārzinis Uzņēmums, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus. 
Cepumi Nelieli teksta faili ar unikāliem identifikācijas numuriem, kas tiek pārsūtīti no www.igluheatpumps.com (turpmāk – Vietne) uz lietotāja datoru. Sīkdatnes var izmantot, lai identificētu lietotāju, saglabājot vietnes iestatījumus kā servera puses sesijas identifikatorus vai citādi, ja tas ir iespējams, saglabājot teksta datus. 
Tīmekļa bāksignāli Īsas koda rindkopas, kas ir iegultas vietnēs vai e-pastā. 

1. tabula 

3. DROŠAS PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI 

Likumības, godīguma un caurspīdīguma princips Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārskatāmi. 
Mērķa ierobežojuma princips Personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem, un tie netiek apstrādāti ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā. 
Datu daudzuma samazināšanas princips Personas dati ir adekvāti, piemēroti un nepieciešami tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. 
Precizitātes princips Personas datus glabā tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams to apstrādes nolūkiem. 
Glabāšanas termiņa ierobežošanas princips Personas datus glabā tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem. 
Integritātes un konfidencialitātes princips Personas dati tiek apstrādāti tā, lai atbilstoši tehniski vai organizatoriski pasākumi nodrošinātu pareizu Personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu apstrādi vai nesankcionētu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. 
Ziņošanas princips Datu pārzinis ir atbildīgs par ar Personas datu apstrādi saistīto principu ievērošanu, un tam ir jāspēj pierādīt to ievērošana. 

2. tabula 

4. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS METODES 

Personas dati pēc to iegūšanas tiek apstrādāti šādos veidos: 

 • Kad jūs to iesniedzat mums. Jūs sniedzat mums savus Personas datus, sūtot mums savu CV, motivācijas vēstules, piesakoties mūsu darba sludinājumiem darba meklēšanas portālos, sazinoties ar mums pa telefonu, e-pastu, tikšanās laikā, sniedzot datus caur sociālajiem tīkliem, aizpildot pieprasījuma veidlapās, kas sniegtas mūsu mājaslapā, dati tiek iesniegti pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā utt. 
 • Atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt informāciju par Jums (kā fizisku personu vai Jūsu uzņēmuma pārstāvjiem, darbiniekiem u.c.) no publiski pieejamiem avotiem, piem. Jūsu uzņēmuma mājas lapa (darbinieki, pārstāvju saraksti), publiskie paziņojumi u.c. 
 • Kad mēs saņemam datus automātiski. Piemēram, jūs ierodaties teritorijā un/vai telpās, ko uzraugām savās kamerās (tādā gadījumā mēs automātiski saņemam jūsu attēlu, automašīnas numuru utt.). Kad izmantojat mūsu pārvaldītās tīmekļa vietnes, noteikta informācija (piemēram, interneta adrese (IP), izmantotā ierīce, izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma, apmeklējumu skaits, mūsu vietnes lapu apskate, vietnē pavadītais laiks utt. ) arī tiek automātiski savākts. 
 • Mēs varam saņemt arī jūsu Personas datus no trešajām personām, piem. Jūsu bijušais vai esošais darba devējs vai Jūsu pārstāvētā persona (Personas dati no bijušā vai esošā darba devēja kā kandidāta uz darbu tiek vākti šajā Politikā noteiktajos gadījumos, dati tiek iegūti arī no mūsu klienta, partnera, veicot savstarpējus pasūtījumi, līgumi utt.). 
 • Kad jūsu Personas dati tiek saņemti no citiem avotiem (piemēram, reģistriem) likumīgiem nolūkiem likumā noteiktajā veidā. 

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI 

Par pamatu Sabiedrības veiktajai Personas datu apstrādei var būt noslēgta līguma izpilde vai nodoms slēgt līgumu, Datu subjekta piekrišana apstrādāt savus personas datus noteiktam mērķim, kā arī piemērojamās likumā noteiktās saistības. Sabiedrība var apstrādāt Personas datus arī saskaņā ar leģitīmo interešu jēdzienu (piemēram, Uzņēmuma un fizisko personu īpašuma aizsardzība). 

Saskaņā ar darbības jomu un piemērojamajiem tiesību aktiem viens vai vairāki no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem var attiekties uz vienu un to pašu Personas datu apstrādi. 

Uzņēmums var apstrādāt Personas datus šādiem mērķiem: 

 • Pakalpojumu sniegšana, preču tirdzniecība un citas Sabiedrības darbības, t.i., lai pārdotu preces vai pakalpojumus Jums (vai Jūsu darba devējam, pārstāvim), kā arī iegādātos preces/produktus no Jums (vai Jūsu darba devēja, pārstāvja) vai pakalpojumu pasūtīšana. 
 • Darbinieka amata kandidātu atlases nolūkos. 
 • Iekšējās administrēšanas un darba līguma izpildes nolūkos. Atļautajā un likumā noteiktajā apjomā mēs apstrādājam darbinieku Personas datus. Personas datu apstrādes noteikumus detalizēti reglamentē Uzņēmuma apstiprinātā Personas datu apstrādes politika. 
 • Uzņēmuma likumīgo interešu un aktīvu, Datu subjektu un viņu aktīvu drošības nodrošināšanas nolūkos. 
 • Vajadzības gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu likumīgās intereses tiesiskā vai citā strīdā. 
 • Tiešā mārketinga nolūkos. Saņemot Datu subjekta piekrišanu, mēs piedāvājam savus produktus un pakalpojumus, kā arī tos uzlabojam. 
 • Lai atbildētu uz jautājumiem. 

6. APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI 

 • Preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, līguma noslēgšanas un izpildes nolūkos mēs apkopojam informāciju par personām, piegādātājiem, klientiem, potenciālajiem piegādātājiem un klientiem, citiem interesentiem, kā arī datus par kontaktiem ar juridiskām personām, piemēram, juridiskās personas vadītāja, akcionāra, valdes vai citas pārvaldes institūcijas locekļa, labuma guvēja un tamlīdzīgi dati (nepieciešami darījuma veikšanai juridiskās personas vārdā). Šie dati var ietvert vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu informāciju, kas nepieciešama pirmslīguma attiecību uzturēšanai, līguma noslēgšanai un izpildei. Personas dati, kas nepieciešami pieslēgšanai un saziņai pirmslīguma attiecībās, tiek apstrādāti, pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, t.i., šie dati ir nepieciešami Sabiedrības darbības attīstībai un veikšanai. Pirmslīguma attiecību laikā savāktie dati tiks glabāti 3 gadus no pēdējās saskarsmes ar potenciālo klientu vai piegādātāju. Dati un dokumenti, kas apstrādāti līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā, tiek glabāti 10 gadus pēc līguma attiecību izbeigšanās, ja vien likumā nav noteikts ilgāks termiņš arhivēšanas nolūkā. 
 • Darba kandidātu atlases nolūkos mēs ievācam kandidāta Personas datus, t.i., vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par darba pieredzi, diplomus, attiecīgo ierakstu pārbaudes, informāciju par profesionālajām interesēm. , motivācijas vēstule un CV. Sabiedrība var vākt kandidāta Personas datus, kas attiecas uz kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un uzņēmējdarbības īpašībām, Sabiedrība var vākt no bijušā darba devēja pēc kandidāta informēšanas un no esošā darba devēja tikai ar kandidāta piekrišanu. Šī informācija tiek izmantota, lai palīdzētu mums izlemt, vai piedāvāt personai darbu. Informējam, ka, iesniedzot norādītos datus, Jūs apstiprināt, ka piekrītat un neiebilstat mērķiem, kādiem Sabiedrība darbinieku atlases laikā apstrādā datus. Lai saglabātu Jūsu Personas datus pēc atlases (lai atkārtoti iesniegtu darba piedāvājumu), mēs Jūs informēsim un, nesaņemot iebildumus pret Jūsu Personas datu apstrādi norādītajam mērķim, glabāsim tos ne ilgāk kā 1 gadu pēc attiecīgā skrīninga pabeigšanas. Ja nepiekrītat turpmākai datu apstrādei, Personas dati tiek nekavējoties dzēsti. 
 • Iekšējās administrēšanas un izpildes nolūkos mēs apstrādājam darbinieku personas datus. Darbinieku personas datu apstrādes noteikumus detalizēti reglamentē Uzņēmuma apstiprinātā Personas datu apstrādes politika. 
 • Lai aizsargātu Uzņēmuma, Datu subjektu intereses un īpašumus un viņu aktīvu drošību, mēs ievācam tādus datus kā personas attēls, automašīnas numurs utt. Šie dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā 15 – 30 dienas no plkst. datu saņemšanu, izņemot gadījumus, kad mums ir pienākums šos datus sniegt valsts iestādēm, ievērojot tiesību aktu prasības (šādu apstākļu dēļ apstrādes laiks var tikt pagarināts). 
 • Leģitīmo interešu aizsardzībai (juridiska vai cita strīda gadījumā) mēs ievācam datus, kas mums tika sniegti, neatkarīgi no šādu datu apstrādes primārā mērķa vai pamata. Ja starp jums un mums ir juridisks vai cita veida strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība nākotnē, mēs glabāsim jūsu datus ilgāk, t.i., līdz attiecīgās sūdzības, prasības vai pieprasījuma noilguma termiņam. un/vai galīgais neapstrīdams lēmums kļūst galīgs.  
 • Mēs ievācam kontaktinformāciju tiešā mārketinga nolūkos, t.i., vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, amatu, uzņēmumu, kurā persona strādā u.c. Šos datus apstrādāsim ne kā 3 gadus no piekrišanas dienas. datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. 
 • Lai atbildētu uz Uzņēmumam iesniegtajiem jautājumiem, mēs apstrādājam Jūsu vaicājuma saturu, t.i., Jūsu pieteikumu, pieprasījumu vai atsauksmi, citu vaicājumā norādīto informāciju. Datus var ietekmēt, lai uzturētu saziņu ar jums, kad iesniedzat pieprasījumu, sūdzības, atsauksmes utt. Mēs apstrādājam jūsu pieprasījumu, vēstuli vai citu pieprasījumu, kā arī sniegtos un ar tiem saistītos datus, līdz izskatām jūsu pieprasījumu, sniedzam atbildi un atbilstošos pieprasījumus, kā arī papildus 1 gadu pēc attiecīgā pieprasījuma aizpildīšanas. 

7. DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM 

Personas dati var tikt izpausti citām pusēm, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai vai līguma ar klientu izpildei, vai citu leģitīmu iemeslu dēļ. Informācija var tikt sniegta arī citām pusēm pēc jūsu pieprasījuma. 

Mēs varam arī sniegt jūsu datus datu apstrādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus (veic darbu) un apstrādā jūsu datus mūsu Uzņēmuma kā Datu pārziņa vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību pareizai izpildei. 

Dati var tikt nodoti arī citām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses. 

8. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

Datu subjektam ir tiesības: 

 • Tiesības uzzināt par personas datu apstrādi un piekļuvi apstrādātajiem personas datiem. Uzņēmums, saņemot personisku pieprasījumu par savu Personas datu apstrādi, ir atbildīgs par ar to saistīto Personas datu apstrādi un sniedz pieprasītos datus. Šādi dati pēc personas pieprasījuma jāsniedz rakstveidā. 
 • Tiesības pieprasīt personas datu labošanu. Datu subjektam, uzzinot savus Personas datus un konstatējot, ka tā Personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar iesniegumu par šo datu labošanu. 
 • Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu. Pieprasījums tiek izpildīts noteiktos VDAR paredzētos apstākļos (kad Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats utt.). 
 • Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Atsevišķos VDAR noteiktajos gadījumos (laikā, kurā tiek izskatīts Datu subjekta pieprasījums pēc datu precizitātes vai apstrādes u.c.), Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ierobežo personas datu apstrādi. Datu subjekts, izņemot uzglabāšanu (tiesības ierobežot Personas datu apstrādi) . 
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, ja tas ir tehniski iespējams, uz piekrišanas vai līguma izpildes pamata savāktos Personas datus pārsūtīt viņam lasāmā formātā vai pieprasīt, lai tie tiek pārsūtīti citam datu pārzinim. Datu subjektam nav tiesību uz datu pārnesamību, ja personas dati tiek apstrādāti manuāli strukturētās datnēs. 

Gadījumos, kad Sabiedrība apstrādā Datu subjekta Personas datus, pamatojoties uz tā piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un šo uz piekrišanu balstīto datu apstrāde tiks nekavējoties izbeigta. Piekrišanas atsaukšana nepadara par spēkā neesošu Datu subjekta datu apstrādes, kas tika veikta pirms šādas piekrišanas atsaukšanas, likumību. 

Tāpat Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā (adrese – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Viļņa, tīmekļa vietnes adrese – www.ada.lt), ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tās tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu un atrisinātu ar GDPR piemērošanu saistītās problēmas, lūdzam vispirms sazināties ar Uzņēmumu. 

9. PIEPRASĪJUMU APSTRĀDES KĀRTĪBA 

Pieprasījumu par norādīto tiesību izmantošanu Datu subjekts iesniedz Personas datu pārzinim, t.i., Uzņēmumam (IGLU TECH, UAB). 

Ar savu tiesību realizāciju saistītās prasības varat mums sniegt personīgi, ierodoties Sabiedrībā, pa pastu vai elektroniski (e-pasts: duomenuapsauga@iglutech.eu). Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs varam lūgt jūs uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas mums nepieciešama pieprasījumam. 

Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs jums atbildēsim 30 kalendāro dienu laikā no jūsu pieprasījuma saņemšanas un visu atbildes iesniegšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas. 

Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz jūsu pieprasījums tiks atrisināts. Ja esat likumīgi atteicies no dotās piekrišanas, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā noteiktos gadījumus, t.i., kad mums ir pienākums turpināt Jūsu datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. spēkā, ja uz mums attiecas juridiskas saistības, tiesas lēmumi vai saistoši iestāžu norādījumi. 

Atsakoties izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma pamatojumu. 

10. CEPUMI 

Lietošanas mērķis 

Vietne izmanto sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, lai sniegtu lietotājam pilnīgāku un personalizētāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Šīs tehnoloģijas ļauj vieglāk izprast lietotāju uzvedību un atvieglot pakalpojumu, reklāmas un meklētājprogrammu efektivitātes novērtēšanu, kā arī analizēt tendences un uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

Brīdinājums lietotājam un lietotāja piekrišanas saņemšana 

Pirmoreiz apmeklējot vietni, ekrāna augšdaļā parādās reklāmkarogs, brīdinot lietotājus, ka Vietne izmanto šajā Privātuma politikā norādītās sīkdatnes. Reklāmkarogs jautās, vai vēlaties iegūt vairāk informācijas, un sniegs saiti uz šo Privātuma politiku. Ja izvēlaties ignorēt brīdinājumu un turpināt izmantot vietni, mēs ievietosim sīkfailu jūsu datorā, tverot šo atlasi, un jūsu turpmākā pārlūkošana vietnē tiks uzskatīta par piekrišanu sīkdatņu lietošanai. Ja turpmāk apmeklēsiet vietni, jūsu ekrānā vairs neparādās brīdinājums par sīkfailiem, taču pārlūkprogrammas iestatījumos šeit vienmēr ir iespēja atteikt sīkfailus (https://www.igluheatpumps.com/privatuma-politika).  

Izmantoto sīkfailu veidi 

VEIDS VĀRDS APRAKSTS DERĪGUMS 
Google Analytics _ga Izmanto statistikas informācijas vākšanai par vietnes trafiku 2 gadiem 
Google Analytics _gat Izmanto, lai ierobežotu novirzīšanu uz doublevkick.net 1 minūte 
Google Analytics _gid Izmanto statistikas informācijas vākšanai  24 stundas 
TV sistēmas sesijas identifikators october_session Izmanto kā satura pārvaldības sistēmas sesijas identifikatoru Līdz Tīmekļa vietnes loga aizvēršanas beigām 

Sīkfailu iestatījumu pārvaldība 

Jūs varat kontrolēt sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kurus izmantojat, izvēloties, kuras sīkdatnes vēlaties pieņemt un dzēst. Jūs jebkurā laikā varat atteikt sīkfailus, dzēšot sīkfailus no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir instalēti. Sīkfailu pārvaldības atrašanās vieta ir atkarīga no jūsu izmantotās pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt vai noņemt jūsu pārlūkprogrammā instalētos sīkfailus, apmeklējiet savas pārlūkprogrammas vietni vai skatiet īsu populārāko pārlūkprogrammu ceļvedi šeit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera. 

Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu lietošanai, nosūtot mums e-pasta pieprasījumu uz duomenuapsauga@iglutech.eu. Atceļot savu piekrišanu sīkdatņu lietošanai, jums ir jāizdzēš arī jūsu pārlūkprogrammā instalētie sīkfaili. 

11. POLITIKAS DERĪGUMS UN IZMAIŅAS 

Privātuma politika stājas spēkā 01.03.2021. 

Mēs varam atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā no datuma, kad tā tiks publicēta mūsu tīmekļa vietnē. 

Ja pievienojaties vietnei pēc šādas atjaunināšanas/grozīšanas, jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas norādītas atjauninājumā. Atjaunināšanas datums, kas norādīts Privātuma politikas apakšā, norāda datumu, kad Privātuma politika tika pēdējo reizi atjaunināta. 

Lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi šajā vietnē, mēs izmantojam sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas “Es piekrītu” vai pārlūkojot tālāk, jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu uzstādīšanai. Papildinformāciju par sīkfailiem skatiet sadaļā Privātuma politika.