PRIVACYBELEID

1. INLEIDING

Dit Privacybeleid (hierna te noemen het “Beleid”) biedt informatie over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt door UAB “IGLU TECH” (hierna te noemen de “Onderneming”) in overeenstemming met de wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt, evenals het gebruik van cookies op de website van de Onderneming. Het beschrijft ook de belangrijkste rechten van de betrokkene onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bedrijfscontacten:

Titel: UAB „IGLU TECH“
Bedrijfscode: 304400087
Geregistreerd kantooradres: Ukmergės g. 364-3, LT-14188 Vilnius
Tel.: +370 660 95488
E-mail: info@iglutech.eu
E-mail (GDPR-verzoek): duomenuapsauga@iglutech.eu

Het doel van het Privacybeleid is om u te informeren over de bescherming van de privacy van de Betrokkenen door het Bedrijf, om uit te leggen hoe het Bedrijf de gegevens van de Betrokkenen beschermt en om u te helpen begrijpen hoe en welke gegevens van de Betrokkenen worden verwerkt, wat de rechten van de Betrokkenen zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

2. VERBINDINGEN

Privacybeleid Dit Privacybeleid wordt gepubliceerd op de website van het bedrijf.
Persoonlijke gegevensAlle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon – een betrokkene wiens identiteit bekend is of direct of indirect kan worden vastgesteld aan de hand van gegevens zoals een persoonlijk identificatienummer of een of meer specifieke fysieke, fysiologische, psychologische, economische, culturele of sociale kenmerken van de persoon.
BetrokkeneDe persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt voor de aangegeven doeleinden en op de aangegeven wijze. Een betrokkene is ook een natuurlijke persoon in relatie tot Bedrijf klant en/of aandeelhouder van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een manager, aandeelhouder, enz. van die rechtspersoon.
GDPRVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
GegevensverwerkingElke bewerking of opeenvolging van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of reeksen Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, vastleggen, sorteren, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren met andere gegevens, beperken, wissen of vernietigen.
GegevensverwerkerEen natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt namens of onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
GegevensbeheerderDe onderneming die de doeleinden en middelen voor de verwerking vaststelt.
Koekjes (Engelse cookies)Kleine tekstbestanden met unieke identificatienummers die worden overgebracht van www.igluheatpumps.com (de “Site”) naar de computer van de gebruiker. Cookies kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren, om webpagina-instellingen op te slaan, als server-side sessie-identificatie of op elke andere manier die kan worden bereikt door tekstuele gegevens op te slaan.
Webbakens (Engelse web beacons)Korte stukjes code die zijn ingesloten in webpagina’s of e-mails.

1 tabel

3. BEGINSELEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Principe van wettigheid, eerlijkheid en transparantieDe verwerking van persoonlijke gegevens is rechtmatig, eerlijk en transparant.
Principe van doelbindingPersoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
Principe van gegevensminimalisatiePersoonsgegevens zijn adequaat, relevant en alleen noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Principe van nauwkeurigheidPersoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Principe van beperking van de opslagduurPersoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.
Principe van integriteit en vertrouwelijkheidPersoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat door middel van passende technische of organisatorische maatregelen wordt gezorgd voor adequate beveiliging van Persoonsgegevens, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
VerantwoordingsbeginselDe verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het naleven van de principes met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en moet kunnen aantonen dat deze worden nageleefd.

2 tabel

4. MANIEREN OM PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERKRIJGEN

Persoonlijke gegevens worden na ontvangst op de volgende manieren verwerkt:

 • Wanneer U ze aan ons geeft. U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u ons uw CV’s en sollicitatiebrieven stuurt, wanneer u solliciteert op onze vacatures op zoekportalen, wanneer u met ons communiceert per telefoon, e-mail, tijdens vergaderingen, wanneer u ons uw Persoonsgegevens verstrekt via sociale netwerken, wanneer u aanvraagformulieren invult op onze website, wanneer u ons uw Persoonsgegevens verstrekt voor en tijdens de uitvoering van een contract, enz.
 • In bepaalde gevallen kunnen we gegevens over u verkrijgen (als individu of als vertegenwoordigers van uw bedrijf, werknemers, enz. openbaar beschikbare bronnen, zoals We kunnen informatie verkrijgen van de website van uw bedrijf (lijsten van werknemers, vertegenwoordigers), openbare advertenties, enz.
 • Als we de gegevens automatisch. Bijvoorbeeld als u in gebieden en/of gebouwen komt die worden bewaakt door onze CCTV-camera’s (in dat geval ontvangen we automatisch uw foto, kenteken, enz.). Wanneer u gebruik maakt van de websites die wij beheren, wordt bepaalde informatie (zoals het Internet Protocol (IP)-adres, het gebruikte apparaat, de gebruikte webbrowser, het aantal bezoeken, de pagina’s die op onze website worden bekeken, de tijd die op de website wordt doorgebracht, enz.
 • Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook ontvangen van derden, bijv. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen van uw voormalige of huidige werkgever of een persoon die door u wordt vertegenwoordigd (Persoonsgegevens van een kandidaat-werknemer worden verzameld van zijn/haar voormalige of huidige werkgever in de gevallen die in dit Beleid worden beschreven, en ook van onze klant, partner, in het kader van wederzijdse bestellingen, contracten, enz.)
 • Wanneer uw Persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen (bijv. registers) voor rechtmatige doeleinden in overeenstemming met de wet.


5. RECHTSGRONDSLAG EN DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf kan zijn uitvoering van een contract of de intentie om een contract af te sluiten, door de betrokkene toestemming de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, evenals het voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het concept van legitiem belang (bijvoorbeeld de bescherming van de eigendommen van het bedrijf en individuen).

In de mate en onder de voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving, kunnen een of meer van de bovenstaande rechtsgrondslagen van toepassing zijn op de verwerking van dezelfde Persoonsgegevens.

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten te verlenen, producten te verkopen en andere activiteiten uit te voeren door het bedrijf, d.w.z. om producten of diensten aan u (of uw werkgever, vertegenwoordiger) te verkopen en om goederen/producten te kopen of diensten bij u (of uw werkgever, vertegenwoordiger) te bestellen.
 • Voor het selecteren van kandidaten voor een personeelsfunctie.
 • Voor interne administratie en arbeidscontractdoeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan en vereist, verwerken wij Persoonsgegevens van werknemers. De regels voor de verwerking van de Persoonsgegevens van werknemers worden in detail geregeld in het beleid voor de verwerking van Persoonsgegevens dat door het bedrijf is aangenomen.
 • Om de legitieme belangen en eigendommen van het bedrijf, de betrokkenen en de veiligheid van hun eigendom te beschermen.
 • Waar nodig kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen te beschermen in het geval van een juridisch of ander geschil.
 • Voor direct-marketingdoeleinden. Met toestemming van de Betrokkene, om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren.
 • Om je verzoeken te beantwoorden.


6. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

 • Met het oog op de verkoop van producten, het verlenen van diensten, het aangaan en uitvoeren van contracten, en betaling, verzamelen we informatie over personen, leveranciers, klanten, potentiële leveranciers en klanten, andere geïnteresseerde partijen, evenals gegevens over de relatie met rechtspersonen, zoals gegevens over de manager, aandeelhouder, lid van de raad van bestuur of ander bestuursorgaan van een rechtspersoon, de uiteindelijke begunstigde en soortgelijke gegevens (noodzakelijk voor het uitvoeren van een transactie in naam van een rechtspersoon). Deze gegevens kunnen bestaan uit iemands naam, achternaam, persoonlijk identificatienummer, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is voor de precontractuele relatie, het sluiten en de uitvoering van het contract. Persoonsgegevens die nodig zijn voor contact en communicatie in precontractuele relaties worden verwerkt op basis van het legitieme belang van het Bedrijf, d.w.z. deze gegevens zijn nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van het bedrijf van het Bedrijf. Gegevens die zijn verzameld tijdens de precontractuele relatie worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met een potentiële klant of leverancier. Gegevens en documenten die worden verwerkt voor het afsluiten en uitvoeren van een contract worden 10 jaar bewaard vanaf het einde van de contractuele relatie, tenzij de wet een langere periode voorschrijft voor archiveringsdoeleinden.
 • Kandidatų į darbuotojo pareigas atrankos tikslu mes renkame kandidato Asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, diplomus, atitinkamų įrašų patikrinimai, informacija apie profesinius interesus, motyvacinis laiškas ir CV. Įmonė gali rinkti kandidato Asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, Bendrovė gali rinkti iš buvusio darbdavio prieš tai informavusi kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik kandidato sutikimu. Ši informacija naudojama siekiant padėti apsispręsti, ar pateikti asmeniui darbo pasiūlymą. Informuojame, jog pateikdami nurodytus duomenis Jūs patvirtinate, jog sutinkate ir neprieštaraujate Bendrovės vykdomam duomenų tvarkymui nurodytais tikslais darbuotojų atrankos metu. Norėdami pasilikti Jūsų Asmens duomenis po atrankos (siekiant pateikti darbo pasiūlymą pakartotinai), apie tai informuosime ir, negavę prieštaravimo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis nurodytu tikslu, saugosime juos ne ilgiau nei 1 m. po atitinkamos atrankos pabaigos. Jums nesutikus dėl tolimesnio duomenų tvarkymo, Asmens duomenys yra nedelsiant ištrinami.
 • Wij verwerken Persoonsgegevens van werknemers voor interne administratie en wetshandhaving. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens van werknemers zijn in detail geregeld in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens dat door het bedrijf is aangenomen.
 • Om de belangen en eigendommen van het bedrijf en de veiligheid van de betrokkenen en hun eigendommen te beschermen, verzamelen we gegevens zoals de foto van een persoon, het kenteken van een auto, enz. Deze gegevens worden verwerkt voor een periode van maximaal 15 tot 30 dagen vanaf de ontvangst van de gegevens, behalve in gevallen waarin we verplicht zijn deze gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten (in deze omstandigheden kan de opgegeven verwerkingsperiode worden verlengd).
 • Ter bescherming van legitieme belangen (in het geval van een juridisch of ander geschil) verzamelen we gegevens die aan ons zijn verstrekt, ongeacht het oorspronkelijke doel of de oorspronkelijke grondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens. Als er een juridisch of ander geschil tussen u en ons bestaat, of als het waarschijnlijk is dat een dergelijk geschil in de toekomst zal ontstaan, bewaren we uw gegevens gedurende een langere periode, d.w.z. tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor de betreffende klacht, vordering of eis en/of totdat er een definitieve en onherroepelijke uitspraak is gedaan.
 • Met het oog op direct marketing verzamelen we de contactgegevens van personen, d.w.z. naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie, bedrijf waar de persoon werkt, enz. We verwerken deze gegevens voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum waarop toestemming is verkregen voor de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.
 • Om te kunnen reageren op verzoeken aan het bedrijf, verwerken we de inhoud van uw verzoek, d.w.z. uw verzoek, vraag of feedback, en andere informatie in het verzoek. De gegevens kunnen worden verwerkt om de communicatie met u te onderhouden wanneer u verzoeken, klachten, feedback, enz. bij ons indient. We zullen uw verzoek, brief of andere vraag, en de gegevens die in verband daarmee zijn ingediend en verwante gegevens, verwerken totdat we uw vraag hebben behandeld, een antwoord hebben gegeven en aan de relevante verzoeken hebben voldaan, en voor een verdere periode van 1 jaar nadat aan het relevante verzoek is voldaan.


7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Persoonsgegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant, of om andere legitieme redenen. De informatie kan ook aan andere partijen worden verstrekt op basis van uw verzoek.

Wij kunnen uw gegevens ook verstrekken aan gegevensverwerkers die diensten aan ons verlenen (werk uitvoeren) en uw gegevens verwerken namens ons bedrijf als de Gegevensverwerker. Verwerkers hebben het recht om Persoonsgegevens alleen in onze opdracht te verwerken en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van hun contractuele verplichtingen.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere partijen wanneer de wet dit vereist of wanneer dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen.


8. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De betrokkene heeft het recht om:

 • Het recht om te weten over de verwerking van Persoonsgegevens en om toegang te krijgen tot de verwerkte Persoonsgegevens. Na ontvangst van een vraag van een persoon over de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens, zal het Bedrijf de vraag beantwoorden of er Persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt en zal het Bedrijf de gevraagde gegevens verstrekken. Dergelijke gegevens worden op verzoek van de betrokkene schriftelijk verstrekt.
 • Het recht op rectificatie van Persoonsgegevens. De Betrokkene die zijn Persoonsgegevens heeft ingezien en heeft vastgesteld dat zijn Persoonsgegevens onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn, heeft het recht de Onderneming te verzoeken de Persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om het wissen van Persoonsgegevens te vragen. Het verzoek wordt uitgeoefend onder bepaalde omstandigheden waarin de GDPR voorziet (wanneer de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, de grondslag voor de verwerking niet meer bestaat, enz.).
 • Recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken. In bepaalde gevallen die zijn gespecificeerd in de GDPR (tijdens de periode waarin een verzoek van de Betrokkene met betrekking tot de nauwkeurigheid van de gegevens of de verwerking van de gegevens wordt onderzocht, enz.), heeft de Betrokkene het recht om het Bedrijf te verzoeken de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene te beperken, met uitzondering van de opslag van de Persoonsgegevens (het “recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken”).
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht om, indien dit technisch haalbaar is, te verzoeken dat de Persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst aan hem/haar worden doorgegeven in een gemakkelijk leesbaar formaat, of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft geen recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in niet-geautomatiseerde gestructureerde bestanden.

In gevallen waarin de Persoonsgegevens van de Betrokkene door het Bedrijf worden verwerkt op basis van zijn of haar toestemming, heeft de Betrokkene het recht om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken en wordt de verwerking op basis van deze toestemming onmiddellijk beëindigd. Het intrekken van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens van de Betrokkene die vóór de intrekking is uitgevoerd.

De Betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van Persoonsgegevens bij de Staatsinspectie voor Gegevensbescherming (adres – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, websiteadres – www.ada.lt), als de Betrokkene van mening is dat zijn of haar Persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de rechten en legitieme belangen van de Betrokkene in overeenstemming met de toepasselijke rechtshandelingen.

Om vragen over de toepassing van de GDPR zo snel mogelijk te beantwoorden en op te lossen, dient u in eerste instantie contact op te nemen met het Bedrijf.


9. PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN AANVRAGEN

Het verzoek voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten moet door de Betrokkene worden gedaan aan de Verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens, d.w.z. aan het aangewezen Bedrijf.

U kunt claims met betrekking tot de uitoefening van uw rechten bij ons indienen in persoon bij het Bedrijf, per post of via elektronische middelen (e-mail: duomenuapsauga@iglutech.eu). Na ontvangst van uw verzoek kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs te overleggen, evenals andere aanvullende informatie die wij nodig hebben in verband met uw verzoek.

Zodra we je verzoek hebben ontvangen, zullen we je uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van ontvangst van je verzoek en de indiening van alle documenten die nodig zijn om het antwoord te geven, antwoorden.

Indien wij dit noodzakelijk achten, zullen wij de verwerking van uw gegevens, met uitzondering van opslag, opschorten totdat uw verzoek is afgehandeld. Als u rechtmatig uw toestemming intrekt, zullen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens onmiddellijk staken, maar niet later dan 30 kalenderdagen, behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, d.w.z. wanneer wij verplicht zijn uw gegevens te blijven verwerken door de toepasselijke wetgeving, door wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, door gerechtelijke beslissingen of door bindende instructies van autoriteiten.

Als we weigeren om aan uw verzoek te voldoen, zullen we duidelijk de reden voor een dergelijke weigering vermelden.


10. SLAPS

Doel van gebruik

De Website maakt gebruik van cookies en webbakens om de gebruiker een volledigere en meer gepersonaliseerde ervaring te bieden bij het gebruik van de Website. Deze technologieën stellen ons in staat om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en om de effectiviteit van onze diensten, reclame en zoekopdrachten te vergemakkelijken en te evalueren, maar ook om trends te analyseren en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

De gebruiker waarschuwen en toestemming van de gebruiker verkrijgen

Wanneer je de Site voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner bovenaan je scherm waarin gebruikers worden gewaarschuwd dat de Site de cookies gebruikt die in dit Privacybeleid worden gespecificeerd. De banner vraagt of je meer informatie wilt en bevat een link naar dit Privacybeleid. Als je ervoor kiest om de waarschuwing te negeren en de Site te blijven gebruiken, plaatsen we een cookie op je computer om deze keuze te registreren en wordt het verder surfen op de Site beschouwd als acceptatie van het gebruik van cookies. Als u de Site in de toekomst bezoekt, zal de Cookie-waarschuwing niet langer op uw scherm verschijnen, maar de optie om het gebruik van Cookies uit te schakelen is altijd beschikbaar via de instellingen van uw browser hier (https://www.igluheatpumps.com/privacybeleid/).

Gebruikte soorten cookies
TYPE
TITELBESCHRIJVINGBESCHIKBAARHEID
Google Analytics_gaGebruikt om statistische informatie over websiteverkeer te verzamelen2 jaar
Google Analytics_gatWordt gebruikt om het aantal verwijzingen naar doublevkick.net te beperken1 minuut
Google Analytics_gidGebruikt om statistische informatie te verzamelen24 uur
Identificatiecode systeemsessie Tvsoctober_sessionWordt gebruikt als sessie-id voor het contentmanagementsysteemTot het einde van het Websitevenster


Cookie-instellingen beheren

U kunt cookies beheren via de instellingen van de browser die u gebruikt door te selecteren welke cookies u wilt accepteren en welke u wilt verwijderen. Je kunt cookies op elk moment weigeren door ze te verwijderen uit de browser waarin ze zijn geïnstalleerd. De locatie van het beheer van cookies hangt af van de browser die je gebruikt. Voor meer informatie over het beheren of verwijderen van cookies die in uw browser zijn geïnstalleerd, bezoekt u de webpagina van de browser die u gebruikt of bekijkt u hier een korte handleiding voor de populairste browsers: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken door een verzoek in te dienen bij duomenuapsauga@iglutech.eu. Als u uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekt, moet u ook de cookies verwijderen die op uw browser zijn geïnstalleerd.


11. GELDIGHEID EN WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01-03-2021.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken of wijzigen. Een dergelijk bijgewerkt of gewijzigd Privacybeleid wordt van kracht zodra het op onze Website is gepubliceerd.

Als je de site na een dergelijke update/wijziging bezoekt, ga je akkoord met de nieuwe vereisten die in de update zijn uiteengezet. De bijwerkingsdatum onderaan het Privacybeleid geeft aan wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.