1. SISSEJUHATUS 

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi poliitika) annab teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid IGLU TECH, UAB (edaspidi ettevõte) töötleb isikuandmete kaitse seaduste alusel, milliseid küpsiseid kasutatakse. oma ettevõtete veebisaitidel. Samuti kirjeldatakse selles andmesubjekti põhiõigusi, mis on andmekaitseseadustega kehtestatud. 

Ettevõtte kontaktid: 

Nimi: IGLU TECH, UAB 

Ettevõtte kood: 304400087 

Asukoha aadress: Ukmerges tn. 364-3, LT-14188 Vilnius 

Tel.: +370 660 95488

E-post: info@iglutech.eu  

E-post (GDPR-iga seotud päringute jaoks): duomenuapsauga@iglutech.eu  

Privaatsuspoliitika eesmärk – teavitada Andmesubjekti ettevõtte poolt tagatud privaatsuskaitsest, selgitada, kuidas Ettevõte Andmesubjekti andmeid kaitseb ning aitab mõista, kuidas ja milleks Andmesubjekti andmeid töödeldakse, millised on andmesubjekti õigused. Andmesubjekt ja viisid, kuidas neid rakendatakse. 

2. TERMS 

Privacy Policy See privaatsuspoliitika avalikustatakse sellel ettevõtte veebisaidil. 
Isiklikud andmed Igasugune teave füüsilise isiku kohta – andmesubjekti kohta, mis on otseselt või kaudselt teada või tuvastatav selliste andmete alusel nagu isikukood, üks või mitu isiku füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust. 
Andmesubjekt Isik, kelle Isikuandmeid töödeldakse kindlaksmääratud eesmärkidel ja vahenditega. Andmesubjekt on ka Ettevõtte kliendi ja/või aktsionäriga seotud füüsiline isik – juriidiline isik, nt. selle juriidilise isiku juht, aktsionär jne. 
GDPR Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ. 
Andmetöötlus Mis tahes toiming või toimingute jada, mida tehakse isikuandmete või isikuandmetega automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, nagu kogumine, salvestamine, sorteerimine, korraldamine, salvestamine, kohandamine või muutmine, eraldamine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine, edastamine, levitamine või andmete muul viisil kasutamiseks kättesaadavaks tegemine, samuti teiste andmete võrdlemine või seostamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 
Andmetöötleja Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel või tema nõudmisel. 
Andmetöötleja Ettevõte, kes määratleb andmetöötluse eesmärgid ja vahendid. 
Küpsised Väikesed unikaalsete identifitseerimisnumbritega tekstifailid, mis edastatakse aadressilt www.igluheatpumps.com (edaspidi veebisait) kasutaja arvutisse. Küpsiseid saab kasutada kasutaja tuvastamiseks, salvestades veebisaidi seaded serveripoolse seansi identifikaatorina või muul viisil, kui see on tekstiandmete salvestamise kaudu võimalik. 
Veebimajakad Koodi lühikesed lõigud, mis on manustatud veebisaitidele või e-kirjadesse. 

Tabel 1 

3. ISIKUANDMETE TURVALISE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 

Seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte  Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, ausalt ja läbipaistvalt. 
Eesmärgi piiramise põhimõte Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
Andmete koguse vähendamise põhimõte Isikuandmed on piisavad, kohased ja vajalikud üksnes nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 
Täpsuspõhimõte Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et andmesubjektide isikut oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 
Säilitusaja piiramise põhimõte Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et andmesubjektide isikut oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 
Terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte Isikuandmeid töödeldakse selliselt, et asjakohased tehnilised või korralduslikud meetmed tagavad Isikuandmete nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse volitamata töötlemise või volitamata andmete töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest. 
Aruandluse põhimõte Vastutav töötleja vastutab Isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtete järgimise eest ning peab suutma tõendada selle järgimist. 

Tabel 2 

4. ISIKUANDMETE SAAMISE MEETODID 

Isikuandmeid töödeldakse pärast nende saamist järgmistel viisidel: 

 • Kui esitate selle meile. Oma Isikuandmeid edastate meile, saates meile oma CV, kaaskirjad, kandideerides meie töökuulutustele tööotsinguportaalides, suheldes meiega telefoni, e-kirja, kohtumiste ajal, edastades andmeid sotsiaalvõrgustike kaudu, täites meie veebisaidil toodud päringuvormides esitatakse andmed enne lepingu sõlmimist ja lepingu täitmise ajal jne. 
 • Teatud juhtudel saame teie (kui füüsilise isiku või teie ettevõtte esindajate, töötajate jne) kohta teavet avalikult kättesaadavatest allikatest, nt. teie ettevõtte veebisait (töötajad, esindajate nimekirjad), avalikud teadaanded jne. 
 • Kui saame andmeid automaatselt. Näiteks jõuate meie kaamerates jälgitavale territooriumile ja/või ruumidesse (sel juhul saame automaatselt teie pildi, auto numbri jne). Kui kasutate meie hallatavaid veebisaite, siis teatud teave (näiteks Interneti-aadress (IP), kasutatav seade, kasutatav veebibrauser, külastuste arv, meie veebisaidi lehtede vaatamine, veebisaidil viibitud aeg jne. ) kogutakse samuti automaatselt. 
 • Samuti võime teie Isikuandmeid saada kolmandatelt isikutelt, nt. teie endine või olemasolev tööandja või teie poolt esindatud isik (endiselt või olemasolevalt tööandjalt kui tööle kandideerivalt isikuandmeid kogutakse käesolevas poliitikas nimetatud juhtudel, andmeid saadakse ka meie kliendilt, partnerilt, vastastikuse koostöö käigus tellimused, lepingud jne). 
 • Kui Teie Isikuandmeid saadakse seaduslikul eesmärgil seadusega ettenähtud viisil muudest allikatest (nt registritest). 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID 

Ettevõtte Isikuandmete töötlemise aluseks võib olla sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimise kavatsus, Andmesubjekti nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, samuti isikuandmete töötlemise täitmine. kohaldatavad seadusest tulenevad kohustused. Ettevõte võib Isikuandmeid töödelda ka kooskõlas õigustatud huvi mõistega (näiteks Ettevõtte ja üksikisikute vara kaitse). 

Vastavalt kohaldamisalale ja kehtivatele õigusaktidele võib samade Isikuandmete töötlemisel kehtida üks või mitu ülaltoodud õiguslikust alusest. 

Ettevõte võib töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

 • Teenuste osutamine, toodete müük ja muud Ettevõtte tegevused, s.o eesmärgiga müüa teile (või teie tööandjale, esindajale) tooteid või teenuseid, samuti teilt (või teie tööandjalt, esindajalt) kaupa/tooteid osta või teenuste tellimine. 
 • Töötaja ametikohale kandideerijate väljasõelumiseks. 
 • Sisemise asjaajamise ja töölepingu täitmise eesmärgil. Töötleme töötajate isikuandmeid nii lubatud kui ka seadusega nõutud ulatuses. Isikuandmete töötlemise reeglid on üksikasjalikult reguleeritud Ettevõtte poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise poliitikaga. 
 • Ettevõtte õigustatud huvide ja varade, Andmesubjektide ja nende varade turvalisuse tagamiseks. 
 • Vajadusel võime töödelda teie isikuandmeid, et tagada oma õigustatud huvi õigusliku või muu vaidluse korral. 
 • Otseturunduse eesmärgil. Andmesubjekti nõusoleku saamisel pakume oma tooteid ja teenuseid ning täiustame neid. 
 • Päringutele vastamiseks. 

6. TÖÖDELDUD ISIKUANDMED 

 • Toodete müügi, teenuste osutamise, lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil kogume teavet isikute, tarnijate, klientide, potentsiaalsete tarnijate ja klientide, muude huvitatud isikute kohta, samuti andmeid kontaktide kohta juriidiliste isikutega, nt. juriidilise isiku juhi, aktsionäri, juhatuse või muu juhtorgani liikme, soodustatud isiku jms andmed (vajalikud juriidilise isiku nimel tehingu tegemiseks). Need andmed võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, isikukoodi, sünniaega, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud lepingueelsete suhete hoidmiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikku teavet. Lepingueelsetes suhetes ühendamiseks ja suhtlemiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse ettevõtte õigustatud huvist lähtuvalt, st need andmed on vajalikud Ettevõtte äritegevuse arendamiseks ja läbiviimiseks. Lepingueelse suhte ajal kogutud andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest kontaktist potentsiaalse kliendi või tarnijaga. Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil töödeldavaid andmeid ja dokumente säilitatakse 10 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, kui arhiveerimise eesmärgil ei ole seaduses sätestatud pikemat perioodi. 
 • Tööle kandideerijate valiku eesmärgil kogume kandidaadi Isikuandmeid, st eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, töökogemuse andmed, diplomid, asjakohaste dokumentide kontrollid, teave ametialaste huvide kohta , motivatsioonikiri ja CV. Ettevõte võib koguda kandidaadi kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja äriomadustega seotud Isikuandmeid, Ettevõte võib koguda endistelt tööandjatelt pärast kandidaadi teavitamist ning olemasolevalt tööandjalt ainult kandidaadi nõusolekul. Seda teavet kasutatakse selleks, et otsustada, kas pakkuda inimesele tööd. Anname teada, et nimetatud andmete esitamisega kinnitate, et nõustute ega ole vastu eesmärkidele, milleks Ettevõte töötajate valiku käigus andmeid töötleb. Teie Isikuandmete säilitamiseks pärast valikut (tööpakkumise uuesti esitamiseks) teavitame teid ja ilma, et oleksime saanud vastuväiteid teie Isikuandmete töötlemisele nimetatud eesmärgil, säilitame neid mitte kauem kui 1 aasta pärast vastava sõeluuringu läbimist. Kui te ei nõustu andmete edasise töötlemisega, kustutatakse Isikuandmed viivitamatult. 
 • Sisehalduse ja jõustamise eesmärgil töötleme töötajate isikuandmeid. Töötajate isikuandmete töötlemise reeglid on üksikasjalikult reguleeritud Ettevõtte kinnitatud isikuandmete töötlemise poliitikaga. 
 • Ettevõtte, Andmesubjektide huvide ja varade ning nende varade turvalisuse tagamiseks kogume andmeid nagu isikupilt, auto number jne. Neid andmeid töödeldakse mitte kauem kui 15-30 päeva alates andmete kättesaamist, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud need andmed edastama riigiasutustele vastavalt õigusaktide nõuetele (sellistel asjaoludel võib töötlemise aeg pikeneda). 
 • Õigustatud huvide kaitsmise eesmärgil (õigusliku või muu vaidluse korral) kogume andmeid, mis meile edastati, sõltumata nende andmete töötlemise esmasest eesmärgist või alusest. Kui teie ja meie vahel on õiguslik või muu vaidlus või on sellise vaidluse tekkimise tõenäosus tulevikus, säilitame teie andmeid kauem, s.o kuni vastava kaebuse, nõude või taotluse aegumistähtpäevani. ja/või lõplik vaidlustamatu otsus muutub lõplikuks. 
 • Kogume otseturunduse eesmärgil kontaktandmeid, st ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht, ettevõte, kus isik töötab jne. Neid andmeid töötleme mitte kauem kui 3 aastat alates nõusoleku kuupäevast andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil. 
 • Ettevõttele esitatud päringutele vastamiseks töötleme teie päringu sisu, st teie avaldust, päringut või tagasisidet, muud päringus esitatud teavet. Andmeid saab töödelda teiega suhtlemise pidamiseks, kui esitate taotlusi, kaebusi, tagasisidet jne. Töötleme teie päringut, kirja või muud päringut, samuti esitatud ja nendega seotud andmeid kuni teie taotluse läbivaatamiseni, esitame vastama ja vastavad päringud täitma, samuti veel 1 aasta pärast vastava päringu täitmist. 

7. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE 

Isikuandmeid võidakse avaldada teistele osapooltele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või kliendiga lepingu täitmiseks või muudel õigustatud põhjustel. Teavet võidakse teie nõudmisel edastada ka teistele osapooltele. 

Samuti võime edastada teie andmeid andmetöötlejatele, kes osutavad meile teenuseid (teostavad töid) ja töötlevad teie andmeid meie ettevõtte kui vastutava töötleja nimel. Andmetöötlejatel on õigus töödelda Isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult ulatuses, mis on vajalik lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. 

Andmeid võidakse edastada ka teistele osapooltele, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks. 

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

Andmesubjektil on õigus: 

 • Õigus saada teada Isikuandmete töötlemisest ja juurdepääs töödeldavatele Isikuandmetele. Ettevõte vastutab isikliku taotluse saamisel oma Isikuandmete töötlemiseks endaga seotud Isikuandmete töötlemise eest ja esitab taotletud andmed. Sellised andmed tuleb isiku nõudmisel esitada kirjalikult. 
 • Õigus nõuda Isikuandmete parandamist. Andmesubjektil, olles saanud teada oma Isikuandmetest ja tuvastanud, et tema Isikuandmed on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed, on õigus taotleda Ettevõttelt nende andmete parandamist. 
 • Õigus nõuda Isikuandmete kustutamist. Taotlus täidetakse teatud GDPR-is sätestatud asjaoludel (kui Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult, on andmete töötlemise alus kadunud jne). 
 • Õigus piirata Isikuandmete töötlemist. Teatud GDPR-is nimetatud juhtudel (perioodil, mil Andmesubjekti taotlust andmete täpsuse või töötlemise kohta vaadatakse läbi vms) on Andmesubjektil õigus nõuda, et Ettevõte piiraks Andmesubjekti Isikuandmete töötlemist. Andmesubjekt, välja arvatud säilitamine (õigus piirata Isikuandmete töötlemist) . 
 • Õigus andmete teisaldatavusele. Andmesubjektil on õigus nõuda, kui see on tehniliselt teostatav, nõusoleku või lepingu täitmise alusel kogutud Isikuandmete edastamist talle loetavas vormingus või taotleda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale. Andmesubjektil ei ole õigusi andmete teisaldatavusele, kui isikuandmeid töödeldakse käsitsi struktureeritud failides. 

Juhtudel, kui Ettevõte töötleb Andmesubjekti Isikuandmeid tema nõusoleku alusel, on Andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ning nende nõusolekupõhiste andmete töötlemine lõpetatakse viivitamata. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda kehtetuks Andmesubjekti andmete töötlemise seaduslikkust, mis viidi läbi enne sellise nõusoleku tagasivõtmist. 

Samuti on andmesubjektil õigus esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (aadress – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, veebilehe aadress – www.ada.lt), kui Andmesubjekt leiab, et tema Isikuandmeid töödeldakse tema õigusi ja õigustatud huve rikkudes kooskõlas kehtiva õigusega. 

GDPR-i rakendamisega seotud probleemidele võimalikult kiiresti reageerimiseks ja nende lahendamiseks palume teil esmalt ettevõttega ühendust võtta. 

9. TAOTLUSTE TÖÖTLEMISE KORD 

Taotluse nimetatud õiguste teostamiseks esitab Andmesubjekt Isikuandmete vastutavale töötlejale, s.o Ettevõttele (IGLU TECH, UAB). 

Oma õiguste realiseerimisega seotud nõuded saate meile esitada isiklikult Ettevõttesse tulles, posti teel või elektrooniliselt (e-post: duomenuapsauga@iglutech.eu). Teie päringu saamisel võime paluda teil esitada isikut tõendav dokument, samuti mis tahes lisateave, mida me päringu jaoks nõuame. 

Pärast teie päringu kättesaamist vastame teile 30 kalendripäeva jooksul pärast teie päringu saamist ja kõigi vastuse esitamiseks vajalike dokumentide esitamise kuupäeva. 

Kui peame seda vajalikuks, lõpetame teie andmete töötlemise, välja arvatud säilitamine, kuni teie taotluse lahendamiseni. Kui olete antud nõusolekust õiguspäraselt loobunud, lõpetame viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, teie isikuandmete töötlemisega seotud tegevused, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel, s.o kui oleme kohustatud teie andmete töötlemist jätkama seadusest tulenevalt. jõuga, kui meie suhtes kehtivad juriidilised kohustused, kohtuotsused või ametiasutuste siduvad juhised. 

Teie taotlust täitmast keeldudes näitame selgelt keeldumise põhjuseid. 

10. KÜPSISED 

Kasutusotstarve 

Veebisait kasutab küpsiseid ja veebimajakaid, et anda kasutajale veebisaidi kasutamisel täielikum ja isikupärasem kogemus. Need tehnoloogiad muudavad kasutajate käitumise mõistmise lihtsamaks ning hõlbustavad teenuse, reklaami ja otsingumootori tõhususe hindamist ning suundumuste analüüsimist ja pakutava teenuse kvaliteedi parandamist. 

Hoiatus kasutajale ja kasutaja nõusoleku saamine 

Kui külastate veebisaiti esimest korda, ilmub ekraani ülaossa bänner, mis hoiatab kasutajaid, et veebisait kasutab käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud küpsiseid. Bänner küsib teilt, kas soovite lisateavet, ja annab lingi käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui otsustate hoiatust eirata ja jätkate veebisaidi kasutamist, asetame selle valiku jäädvustades teie arvutisse küpsise ja teie jätkuvat sirvimist veebilehel loetakse küpsiste kasutamise nõusolekuks. Kui külastate veebisaiti tulevikus, ei kuvata enam küpsiste hoiatust teie ekraanil, kuid siinsete brauseri seadete kaudu on alati võimalus küpsistest keelduda (https://www.igluheatpumps.com/privacy-policy

Kasutatavate küpsiste tüübid 

TÜÜP NIMI KIRJELDUS KEHTIVUS 
Google Analytics _ga Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks veebisaidi liikluse kohta 2 aastat 
Google Analytics _gat Kasutatakse veebisaidile doublevkick.net suunamise piiramiseks 1 minut 
Google Analytics _gid Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks 24 tundi 
TV-süsteemi seansi identifikaator october_session Kasutatakse sisuhaldussüsteemi seansi identifikaatorina Kuni veebisaidi akna sulgemise lõpuni 

Küpsiste seadete haldamine 

Saate küpsiseid juhtida kasutatavate brauseri seadete kaudu, valides, milliseid küpsiseid soovite aktsepteerida ja kustutada. Saate küpsistest igal ajal keelduda, kustutades küpsised oma brauserist, kuhu need on installitud. Küpsiste haldamise asukoht sõltub teie kasutatavast brauserist. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas oma brauserisse installitud küpsiseid hallata või eemaldada, külastage oma brauseri veebisaiti või vaadake kõige populaarsemate brauserite lühijuhendit siit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Ooper. 

Samuti saate küpsiste kasutamise nõusoleku igal ajal tühistada, saates meile taotluse e-posti aadressil duomenuapsauga@iglutech.eu  Küpsiste kasutamise nõusoleku tühistamisel peate kustutama ka oma brauserisse installitud küpsised. 

11. POLIITIKA KEHTIVUS JA MUUDATUSED 

Privaatsuspoliitika jõustub 01.03.2021. 

Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal värskendada või muuta. Selline uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub alates kuupäevast, mil see avaldatakse meie veebisaidil. 

Kui liitute Veebisaidiga pärast sellist uuendust/muudatust, nõustute värskenduses täpsustatud uute nõuetega. Privaatsuspoliitika allservas olev uuenduskuupäev näitab privaatsuspoliitika viimati uuendamise kuupäeva. 

Teie sellel veebisaidil sirvimiskogemuse parandamiseks kasutame küpsiseid. Klõpsates nupul „Nõustun“ või edasi sirvides, kinnitate oma nõusolekut küpsise installimisega. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake privaatsuspoliitikat.