1. WSTĘP 

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką) informuje, jakie dane osobowe są przetwarzane przez „IGLU TECH”, UAB (zwaną dalej Spółką) na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jakie pliki cookies są wykorzystywane na swoich korporacyjnych stronach internetowych. Opisuje również podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą, egzekwowane przez przepisy o ochronie danych. 

Kontakty firmy: 

Nazwa: IGLU TECH UAB 

Kod firmy: 304400087 

Adres siedziby: Ozo ul. 12A-1, LT-08200 Wilno 

Tel.: +370 5 239 4949 

E-mail: info@iglutech.eu  

E-mail (w przypadku wniosków związanych z RODO): duomenuapsauga@iglutech.eu 

Cel Polityki Prywatności – poinformowanie o zapewnionej przez Spółkę ochronie prywatności Osoby, której dane dotyczą, wyjaśnienie w jaki sposób Spółka chroni dane Osoby, której dane dotyczą oraz pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób i dla jakiego podmiotu dane są przetwarzane, jakie są prawa przysługujące Podmiot danych i sposoby ich realizacji. 

2. SEMESTRY 

 Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności jest upubliczniana na tej stronie internetowej Spółki. 
Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – osoby, której dane dotyczą, znanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio na podstawie takich danych jak kod osobowy, jedna lub więcej cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych osoby. 
Podmiot danych Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane w określonych celach i środkach. Podmiotem danych jest również osoba fizyczna powiązana z klientem i/lub udziałowcem Spółki – osoba prawna, np. spółka kierownik, udziałowiec tej osoby prawnej itp. 
GDPR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Przetwarzanie danych Wszelkie operacje lub sekwencje operacji wykonywane za pomocą zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych środków na Danych Osobowych lub Danych Osobowych, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, sortowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, dostęp, wykorzystanie, ujawnianie, przekazywanie, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób danych do wykorzystania, a także porównywanie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
Procesor danych Osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych lub na jego zlecenie. 
Administrator danych Firma określająca cele i sposoby przetwarzania danych. 
Ciasteczka Małe pliki tekstowe z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi, które są przesyłane ze strony www.igluheatpumps.com (dalej zwanej Serwisem) na komputer użytkownika. Pliki cookie mogą służyć do identyfikacji użytkownika poprzez przechowywanie ustawień strony internetowej jako identyfikatory sesji po stronie serwera lub w inny sposób, o ile jest to możliwe, poprzez przechowywanie danych tekstowych. 
Sygnały nawigacyjne w sieci Krótkie akapity kodu, które są osadzane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail. 

Tabela 1 

3. ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście. 
Zasada ograniczenia celu Dane osobowe są zbierane w określonych, jasno określonych i zgodnych z prawem celach i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. 
Zasada redukcji ilości danych Dane osobowe są adekwatne, właściwe i niezbędne tylko do celów, w jakich są przetwarzane. 
Zasada precyzji Dane osobowe będą przechowywane w takiej formie, aby można było ustalić tożsamość osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane. 
Zasada ograniczenia czasu przechowywania Dane osobowe będą przechowywane w takiej formie, aby można było ustalić tożsamość osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których Dane osobowe są przetwarzane. 
Zasada integralności i poufności Dane Osobowe są przetwarzane w taki sposób, aby odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne zapewniały właściwe bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub przetwarzaniem nieuprawnionych danych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
Zasada raportowania Administrator Danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. 

Tabela 2 

4. SPOSOBY UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane Osobowe przetwarzane są po ich uzyskaniu w następujący sposób: 

 • Kiedy prześlesz go do nas. Swoje Dane Osobowe przekazujesz nam przesyłając nam swoje CV, listy motywacyjne, aplikując na nasze ogłoszenia o pracę na portalach poszukiwania pracy, komunikując się z nami telefonicznie, mailowo, podczas spotkań, przekazując dane przez portale społecznościowe, wypełniając w formularzach zapytań, udostępnionych na naszej stronie internetowej, dane podawane są przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy itp. 
 • W niektórych przypadkach możemy otrzymywać informacje o Tobie (jako osobie fizycznej lub przedstawicielach Twojej firmy, pracownikach itp.) z publicznie dostępnych źródeł, np.: strona internetowa Twojej firmy (pracownicy, listy reprezentantów), ogłoszenia publiczne itp. 
 • Kiedy otrzymujemy dane automatycznie. Na przykład przybywasz na terytorium i/lub teren, który monitorujemy za pomocą naszych kamer (w takim przypadku automatycznie otrzymujemy Twój obraz, numer samochodu itp.). Kiedy korzystasz ze stron internetowych zarządzanych przez nas, niektóre informacje (takie jak adres internetowy (IP), używane urządzenie, używana przeglądarka internetowa, liczba odwiedzin, oglądanie stron naszej witryny, czas spędzony na stronie itp. ) jest również zbierane automatycznie. 
 • Możemy również otrzymywać Twoje Dane Osobowe od podmiotów trzecich, m.in. Twój były lub dotychczasowy pracodawca lub osoba przez Ciebie reprezentowana (Dane Osobowe od byłego lub obecnego pracodawcy jako kandydata do pracy są zbierane w przypadkach określonych w niniejszej Polityce, dane są również pozyskiwane od naszego klienta, partnera, w ramach wykonywania wzajemnych zamówienia, umowy itp.). 
 • Gdy Twoje Dane Osobowe są otrzymywane z innych źródeł (np. rejestrów) w uzasadnionych celach w sposób określony przez prawo. 

5. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę może być wykonanie zawartej umowy lub zamiar zawarcia umowy, zgoda Osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu, a także wykonanie obowiązujące obowiązki ustawowe. Spółka może również przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z koncepcją prawnie uzasadnionego interesu (np. ochrona mienia Spółki i osób fizycznych). 

Zgodnie z zakresem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedna lub więcej z powyższych podstaw prawnych może mieć zastosowanie do przetwarzania tych samych Danych Osobowych. 

Spółka może przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach: 

 • Świadczenie usług, sprzedaż produktów i inne działania Spółki, tj. w celu sprzedaży produktów lub usług Tobie (lub Twojemu pracodawcy, przedstawicielowi), a także zakupu towarów/produktów od Ciebie (lub Twojego pracodawcy, przedstawiciela) lub zamawianie usług. 
 • W celu weryfikacji kandydatów na stanowisko pracownika. 
 • Do celów administracji wewnętrznej i wykonania umowy o pracę. W zakresie dozwolonym, a także wymaganym przez prawo przetwarzamy Dane Osobowe pracowników. Zasady przetwarzania Danych Osobowych szczegółowo reguluje zatwierdzona przez Spółkę Polityka Przetwarzania Danych Osobowych. 
 • W celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów i aktywów Spółki, Podmiotów danych oraz bezpieczeństwa ich aktywów. 
 • W stosownych przypadkach możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w sporze prawnym lub innym. 
 • Do celów marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu zgody osoby, której dane dotyczą, oferujemy nasze produkty i usługi oraz je ulepszamy. 
 • Aby odpowiedzieć na pytania. 

6. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE 

 • W celu sprzedaży produktów, świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy zbieramy informacje o osobach, dostawcach, klientach, potencjalnych dostawcach i klientach, innych zainteresowanych, a także dane o kontaktach z osobami prawnymi, takie jak: kierownika osoby prawnej, wspólnika, członka zarządu lub innego organu zarządzającego, beneficjenta i podobne dane (niezbędne do przeprowadzenia transakcji w imieniu osoby prawnej). Dane te mogą obejmować imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje niezbędne do utrzymania relacji przedumownych, zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe niezbędne do nawiązania połączenia i komunikacji w relacjach przedumownych przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. dane te są niezbędne do rozwoju i realizacji działalności Spółki. Dane zebrane podczas relacji przedumownej będą przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem lub dostawcą. Dane i dokumenty przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy są przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu stosunku umownego, chyba że przepisy prawa określają dłuższy okres dla celów archiwizacji. 
 • W celu selekcji kandydatów do pracy zbieramy Dane Osobowe kandydata, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stażu pracy, dyplomach, kontrolach odpowiednich ewidencji, informacje o zainteresowaniach zawodowych , list motywacyjny i CV. Spółka może gromadzić Dane Osobowe kandydata dotyczące kwalifikacji, umiejętności zawodowych i cech biznesowych, Spółka może zbierać od byłego pracodawcy po poinformowaniu kandydata, a od dotychczasowego pracodawcy wyłącznie za zgodą kandydata. Informacje te służą nam do podjęcia decyzji, czy zaproponować daną pracę. Informujemy, że przesyłając wskazane dane, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę i nie sprzeciwiasz się celom, dla których dane są przetwarzane przez Spółkę przy naborze pracowników. W celu zachowania Państwa Danych Osobowych po dokonaniu wyboru (w celu ponownego złożenia oferty pracy) poinformujemy Państwa i bez wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w określonym celu będziemy je przechowywać przez nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu odpowiedniego badania przesiewowego. Jeżeli nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzanie danych, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane. 
 • Na potrzeby administracji wewnętrznej i egzekucji przetwarzamy Dane Osobowe pracowników. Zasady przetwarzania Danych Osobowych pracowników szczegółowo reguluje zatwierdzona przez Spółkę Polityka Przetwarzania Danych Osobowych. 
 • W celu ochrony interesów i majątku Spółki, Podmiotów danych oraz bezpieczeństwa ich majątku zbieramy dane takie jak wizerunek, numer samochodu itp. Dane te są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 15 – 30 dni od otrzymania danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania tych danych organom państwowym zgodnie z wymogami prawa (ze względu na takie okoliczności czas przetwarzania może ulec wydłużeniu). 
 • W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (na wypadek sporu prawnego lub innego) zbieramy przekazane nam dane, niezależnie od podstawowego celu lub podstawy przetwarzania tych danych. Jeżeli pomiędzy Tobą a nami toczy się spór prawny lub inny lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego sporu w przyszłości, będziemy przechowywać Twoje dane dłużej, tj. do upływu terminu przedawnienia stosownej skargi, roszczenia lub wniosku i/lub ostateczna, niepodważalna decyzja staje się ostateczna. 
 • Zbieramy dane kontaktowe do celów marketingu bezpośredniego tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, firma w której dana osoba pracuje itp. Będziemy przetwarzać te dane nie dłużej niż 3 lata od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. 
 • W celu odpowiedzi na zapytania kierowane do Spółki, przetwarzamy treść Twojego zapytania, tj. Twoje zgłoszenie, prośbę lub informację zwrotną, inne informacje podane w zapytaniu. Dane mogą być przetwarzane w celu utrzymania komunikacji z Tobą, gdy przesyłasz wnioski, skargi, informacje zwrotne itp. Przetwarzamy Twoją prośbę, pismo lub inne zapytanie, a także przekazane i związane z nimi dane, dopóki nie rozpatrzymy Twojej prośby, odpowiedzi i wykonania odpowiednich wniosków, a także dodatkowy 1 rok po zrealizowaniu odpowiedniego wniosku. 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO STRON TRZECICH 

Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania umowy z Klientem lub z innych prawnie uzasadnionych powodów. Informacje mogą być również przekazywane innym podmiotom na Twoje żądanie. 

Możemy również przekazywać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą nam usługi (wykonują pracę) i przetwarzają Twoje dane w imieniu naszej Spółki jako Administratora Danych. Przetwarzający Dane mają prawo przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zobowiązań umownych. 

Dane mogą być również przekazywane innym stronom, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów. 

8. PRAWA PODMIOTU DANYCH 

Podmiot danych ma prawo: 

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych i dostęp do przetwarzanych Danych Osobowych. Spółka po otrzymaniu osobistego żądania przetwarzania swoich Danych Osobowych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych Osobowych z nią związanych i przekazuje żądane dane. Takie dane muszą być podane w formie pisemnej na żądanie osoby. 
 • Prawo żądania sprostowania Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą, po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobowymi i ustaleniu, że jej dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne, ma prawo wystąpić do Spółki o sprostowanie tych danych. 
 • Prawo żądania usunięcia Danych Osobowych. Żądanie jest realizowane w określonych okolicznościach przewidzianych przez RODO (gdy Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, podstawa przetwarzania danych zniknęła itp.). 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. W niektórych przypadkach określonych w RODO (w okresie, w którym rozpatrywany jest wniosek Podmiotu danych o poprawność lub przetwarzanie danych itp.), Podmiot danych ma prawo żądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Danych osobowych Podmiotu danych Podmiot danych, z wyjątkiem przechowywania (prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych). 
 • Prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, o ile jest to technicznie wykonalne, przekazania jej Danych Osobowych zebranych na podstawie zgody lub realizacji umowy w czytelnym formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi danych. Podmiot danych nie ma prawa do przenoszenia danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ręcznie ustrukturyzowanych plikach. 

W przypadkach, gdy Dane Osobowe Podmiotu Danych są przetwarzane przez Spółkę na podstawie jej zgody, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, a przetwarzanie tych danych na podstawie zgody zostanie niezwłocznie zakończone. Cofnięcie zgody nie unieważnia zgodności z prawem przetwarzania danych Osoby, której dane dotyczą, dokonanego przed cofnięciem takiej zgody. 

Podmiot danych jest również uprawniony do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (adres – A. Juozapavičiaus St. 6, 09310 Wilno, adres strony internetowej – www.ada.lt), jeżeli podmiot danych uzna, że jej Dane Osobowe są przetwarzane z naruszeniem jej praw i uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W celu jak najszybszej reakcji i rozwiązania problemów związanych ze stosowaniem  GDPR, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze Spółką. 

9. PROCEDURA PRZETWARZANIA WNIOSKÓW 

Żądanie realizacji wskazanych uprawnień Osoba, której dane dotyczą, składa do administratora Danych Osobowych tj. do Spółki (IGLU TECH, UAB). 

Możesz przekazać nam wymagania związane z realizacją swoich praw osobiście przychodząc do Spółki, listownie lub drogą elektroniczną (e-mail: duomenuapsauga@iglutech.eu). Po otrzymaniu wniosku możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości, a także o wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez nas w związku z żądaniem. 

Po otrzymaniu prośby udzielimy Ci odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania prośby oraz od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia odpowiedzi. 

Jeśli uznamy to za konieczne, przestaniemy przetwarzać Twoje dane, z wyjątkiem przechowywania, do czasu rozpatrzenia Twojej prośby. Jeżeli zgodnie z prawem zrezygnowałeś z udzielonej zgody, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, zaprzestaniemy czynności przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania Twoich danych na mocy przepisów prawa w obowiązywać, gdy podlegamy zobowiązaniom prawnym, decyzjom sądowym lub wiążącym poleceniom władz. 

Odmawiając spełnienia Twojej prośby, jasno wskażemy podstawy takiej odmowy. 

10. CIASTECZKA 

Przeznaczenie 

Witryna wykorzystuje pliki cookie i sygnalizatory sieci Web, aby zapewnić użytkownikowi pełniejsze i bardziej spersonalizowane korzystanie z Witryny. Technologie te ułatwiają zrozumienie zachowań użytkowników oraz ułatwiają ocenę skuteczności usług, reklam i wyszukiwarek, a także analizę trendów i poprawę jakości świadczonych usług. 

Ostrzeżenie dla użytkownika i uzyskanie zgody użytkownika 

Podczas pierwszej wizyty na Stronie u góry ekranu pojawia się baner ostrzegający użytkowników, że Strona korzysta z plików Cookies określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Na banerze zostaniesz zapytany, czy chcesz uzyskać więcej informacji i udostępnisz link do niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zdecydujesz się zignorować ostrzeżenie i nadal korzystać z Witryny, umieścimy plik cookie na Twoim komputerze, przechwytując ten wybór, a dalsze przeglądanie witryny zostanie uznane za zgodę na korzystanie z plików cookie. Jeśli w przyszłości odwiedzisz Witrynę, ostrzeżenie o plikach cookie nie będzie już wyświetlane na ekranie, ale opcja odrzucenia plików cookie zawsze istnieje w ustawieniach przeglądarki tutaj (https://www.igluheatpumps.com/privacy-policy

Rodzaje używanych plików cookie 

RODZAJ NAZWA OPIS WAŻNOŚĆ 
Google Analytics _ga Wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych o ruchu w Serwisie 2 lata 
Google Analytics _gat Służy do ograniczania skierowań do doublevkick.net 1 minuta 
Google Analytics _gid Służy do zbierania informacji statystycznych  24 godziny 
Identyfikator sesji systemu telewizyjnego october_session Używany jako identyfikator sesji systemu zarządzania treścią Do końca zamknięcia okna Serwisu 

Zarządzanie ustawieniami plików cookies 

Możesz kontrolować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystasz, wybierając, które pliki cookie chcesz zaakceptować i usunąć. Możesz w każdej chwili odrzucić pliki cookie, usuwając pliki cookie z przeglądarki, w której są zainstalowane. Lokalizacja zarządzania plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać lub usuwać pliki cookie zainstalowane w przeglądarce, odwiedź witrynę swojej przeglądarki lub przejrzyj krótki przewodnik po najpopularniejszych przeglądarkach tutaj: Chrome; Mozilla, Krawędź; Safari; Opera. 

Możesz również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres duomenuapsauga@iglutech.eu  Anulując zgodę na korzystanie z plików cookie, musisz również usunąć pliki cookie zainstalowane w Twojej przeglądarce. 

11. WAŻNOŚĆ I ZMIANY POLITYKI 

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2021. 

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka prywatności wejdzie w życie z dniem jej opublikowania w naszej Witrynie. 

Jeśli dołączysz do Serwisu po takiej aktualizacji/zmianie, wyrażasz zgodę na nowe wymagania określone w aktualizacji. Data aktualizacji podana na dole Polityki Prywatności to data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności. 

Aby poprawić komfort przeglądania tej witryny, używamy plików cookie. Klikając przycisk „Akceptuję” lub przeglądając dalej, potwierdzasz akceptację instalacji plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.